Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 171 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 171 of 261
Informacje dotycz
ą
ce konfigurowania karty, wykonywania wewn
ę
trznych po
łą
cze
ń
lub innego dostosowywania jej do u
ż
ywania w komputerze mo
ż
na
znale
źć
w dokumentacji do
łą
czonej do karty.
7.
Je
ż
eli instalujesz kart
ę
w z
łą
czu kart x16, ustaw kart
ę
tak by gniazdo zabezpieczaj
ą
ce by
ł
o w linii z zak
ł
adk
ą
zabezpieczaj
ą
c
ą
, delikatnie poci
ą
gnij za
zak
ł
adk
ę
zabezpieczaj
ą
c
ą
.
8.
Umie
ść
kart
ę
w gnie
ź
dzie i mocno j
ą
doci
ś
nij. Upewnij si
ę
, czy karta dobrze trzyma si
ę
w gnie
ź
dzie.
9.
W razie potrzeby przed w
ł
o
ż
eniem mechanizmu mocowania karty nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e:
l
górne krawę
dzie
ż
adnych kart i za
ś
lepek nie wystaj
ą
nad listw
ę wyrównują
c
ą
;
l
wyci
ęcie u góry karty lub zaślepki jest osadzone na prowadnicy wyrównują
cej.
10.
Zamocuj kart
ę
w komputerze, zatrzaskuj
ą
c mechanizm mocowania karty na swoim miejscu.
11.
Wepnij kable, które powinny być
pod
łą
czone do karty.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Niektóre karty sieciowe automatycznie uruchamiają
komputer po pod
łą
czeniu do sieci. Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem,
przed instalowaniem kart nale
ż
y zawsze wy
łą
cza
ć
komputer z gniazda elektrycznego.
1
karta PCI Express x16
2
d
ź
wignia
3
gniazda zabezpieczaj
ą
ce (nie wszystkie karty)
4
zak
ł
adka zabezpieczaj
ą
ca
5
z
łą
cze karty PCI Express x16
1
karta dobrze osadzona
2
karta
ź
le osadzona
3
uchwyt wewn
ą
trz gniazda
4
uchwyt zablokowany na zewn
ą
trz gniazda
POUCZENIE:
Kable karty nie powinny biec nad kartami lub za nimi. Kable biegn
ą
ce nad kartami mog
ą
uniemo
ż
liwi
ć
w
ł
a
ś
ciwe zamkni
ę
cie pokrywy
komputera lub spowodowa
ć
uszkodzenie sprz
ę
tu.
POUCZENIE:
Pod
łą
czaj
ą
c kabel sieciowy, nale
ż
y najpierw pod
łą
czy
ć
go do na
ś
ciennego gniazda sieci, a nast
ę
pnie do komputera.
Sample
This manual is suitable for devices