Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 170 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 170 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Karty PCI i PCI Express oraz karty portu szeregowego
Karty PCI i PCI Express oraz karty portu szeregowego
Komputer Dell™ obsł
uguje kart
ę
portu szeregowego i posiada nast
ę
puj
ą
ce gniazda kart PCI Express.
l
Jedno gniazdo
karty PCI Express x16
l
Jedno gniazdo
karty PCI Express x1
Karty PCI Express
Komputer obs
ł
uguje jedn
ą
kart
ę
PCI Express x16 i jedn
ą
kart
ę
PCI Express x1.
Podczas instalowania lub wymiany karty PCI Express nale
ż
y post
ę
powa
ć
zgodnie z procedurami opisanymi w nast
ę
pnej sekcji. Je
ś
li karta jest wyjmowana, a
nie wymieniana, patrz sekcja
Wyjmowanie karty PCI
.
Je
ż
eli wymieniasz kart
ę
, odinstaluj sterownik starej karty. Informacje na ten temat mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji karty.
Instalowanie karty PCI Express
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Delikatnie naci
ś
nij wyst
ę
p zwalniaj
ą
cy zatrzask mocowania karty od strony wewn
ę
trznej, aby go otworzy
ć
. Zatrzask pozostanie w pozycji otwartej.
3.
Usu
ń
mechanizm mocowania karty:
a.
Po
łóż
kciuk na wierzchu mechanizmu mocowania karty i uchwy
ć spód mechanizmu palcami.
b.
Woln
ą
r
ę
k
ą
delikatnie
ś
ci
ś
nij boki mechanizmu mocowania karty w celu wyj
ę
cia go z wyci
ęć
utrzymuj
ą
cych go na miejscu.
c.
Obróć mechanizm mocowania karty do góry, aby wyjąć go z dwóch wycięć
gniazda.
4.
Je
ś
li instalujesz now
ą
kart
ę
, usu
ń
za
ś
lepk
ę
z otworu gniazda karty. Nast
ę
pnie przejd
ź
do
punktu 6
.
5.
Je
ś
li wymieniasz kart
ę
ju
ż
zainstalowan
ą
w komputerze, wyjmij kart
ę
.
W razie potrzeby od
łą
cz wszystkie kable pod
łą
czone do karty. Je
ż
eli karta zawiera wspornik, nale
ż
y go usun
ąć
. Delikatnie poci
ą
gnij za zak
ł
adk
ę
zabezpieczaj
ą
c
ą
, chwy
ć
kart
ę
za rogi i delikatnie wyjmij z z
łą
cza.
6.
Przygotuj now
ą
kart
ę
do instalacji.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
POUCZENIE:
Aby zapobiec uszkodzeniom elementów wewną
trz komputera spowodowanym przez wy
ł
adowania elektrostatyczne, nale
ż
y pozby
ć
si
ę
ładunków elektrostatycznych z ciał
a przed dotkni
ęciem któregokolwiek z elektronicznych elementów komputera. Moż
na to zrobi
ć
, dotykaj
ą
c
niemalowanej metalowej powierzchni na obudowie komputera.
UWAGA:
W komputerze Dell wykorzystywane s
ą
jedynie gniazda PCI. Karty ISA nie s
ą
obs
ł
ugiwane.
1
karta PCI Express x16
3
karta PCI Express x1
2
gniazdo karty PCI-Express x16
4
gniazdo karty PCI-Express x1
Sample
This manual is suitable for devices