Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 17 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Zanim zaczniesz
Dell™ OptiPlex™ GX620
User's Guide
Zalecane narz
ę
dzia
Wy
łą
czanie komputera
Przed rozpocz
ę
ciem pracy we wn
ę
trzu komputera
W niniejszej sekcji opisane zosta
ł
y procedury dotycz
ą
ce demonta
ż
u i monta
ż
u podzespo
łów w komputerze. O ile nie podano inaczej, każ
da procedura zak
ł
ada
spe
ł
nienie nast
ę
puj
ących warunków:
l
Wykonane zosta
ł
y wszystkie punkty procedury w sekcji
Wy
łą
czanie komputera
oraz
Przed rozpocz
ę
ciem pracy we wn
ę
trzu komputera
.
l
U
ż
ytkownik przeczyta
ł
instrukcje bezpiecze
ń
stwa w
Przewodniku z informacjami o produkcie
firmy Dell™.
l
Dan
ą
cz
ęść
mo
ż
na wymieni
ć
wykonuj
ą
c w odwrotnej kolejno
ś
ci procedur
ę
jej usuni
ę
cia.
Zalecane narz
ę
dzia
Procedury w tym dokumencie mog
ą
wymaga
ć
u
ż
ycia nast
ę
puj
ą
cych narz
ę
dzi:
l
Ma
ł
ego wkr
ę
taka z p
ł
askim ko
ń
cem
l
Wkr
ę
taka krzy
ż
owego
l
Dyskietki lub p
ł
yty CD z programem aktualizacji Flash BIOS
Wy
łą
czanie komputera
1.
Zamknij system operacyjny.
a.
Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, zamknij otwarte programy, kliknij przycisk
Start
, a nast
ę
pnie kliknij
Turn Off Computer
(Wy
łą
cz
komputer).
b.
W oknie
Turn off computer
(Wy
łą
cz komputer) kliknij
Turn off
(Wy
łą
cz).
Komputer wy
łą
czy si
ę
automatycznie po zako
ń
czeniu procesu zamykania systemu.
2.
Upewnij si
ę
,
ż
e komputer i pod
łą
czone urz
ą
dzenia s
ą
wy
łą
czone. Je
ś
li komputer i pod
łą
czone urz
ą
dzenia nie wy
łą
czy
ł
y si
ę
automatycznie po wy
łą
czeniu
komputera, wy
łą
cz je teraz.
Przed rozpocz
ę
ciem pracy we wn
ę
trzu komputera
Stosowanie si
ę
do poni
ż
szych zalece
ń
dotycz
ą
cych bezpiecze
ń
stwa pomo
ż
e w zapewnieniu bezpiecze
ń
stwa u
ż
ytkownika oraz w ochronie komputera.
1.
Wy
łą
cz komputer.
2.
Od
ůŕ
cz od komputera wszelkie linie telefoniczne i telekomunikacyjne.
3.
Od
łą
cz komputer i wszystkie pod
łą
czone urz
ą
dzenia od gniazd elektrycznych, a nast
ę
pnie naci
ś
nij przycisk zasilania, aby uziemi
ć
p
ł
yt
ę
systemow
ą
.
POUCZENIE:
Aby zapobiec utracie danych, zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie otwarte programy.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Delikatnie obchod
ź
si
ę z elementami i kartami. Nie dotykaj komponentów ani styków karty. Trzymaj kartę
za kraw
ę
dzie lub
metalowy wspornik. Takie elementy, jak mikroprocesor nale
ż
y trzyma
ć
za brzegi, a nie za wyprowadzenia.
POUCZENIE:
Naprawia
ć
komputer mo
ż
e tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj
ą
ce z napraw nieautoryzowanych przez firm
ę
Dell
nie s
ą
obj
ę
te gwarancj
ą
.
POUCZENIE:
Przy od
łą
czaniu kabla nale
ż
y poci
ą
gn
ąć
za wtyczk
ę
lub umieszczon
ą
na niej p
ę
tl
ę
odci
ąż
aj
ą
c
ą
,
a nie za sam kabel. Niektóre kable mają
wtyczki z zatrzaskami; je
ś
li od
łą
czasz kabel tego rodzaju, przed od
łą
czeniem naci
ś
nij zatrzaski. Poci
ą
gaj
ą
c za z
łą
cza, trzymaj je w linii prostej, aby
unikn
ąć
zagi
ęcia styków. Ponadto przed podłą
czeniem kabla nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e oba z
łą
cza s
ą
prawid
ł
owo zorientowane i nie s
ą
skrzywione.
POUCZENIE:
Aby unikn
ąć
uszkodzenia komputera, wykonaj nast
ę
puj
ą
ce kroki przed rozpocz
ę
ciem pracy wewn
ą
trz komputera.
POUCZENIE:
Od
łą
czaj
ą
c kabel sieciowy, nale
ż
y najpierw od
łą
czy
ć
go od komputera, a nast
ę
pnie od na
ś
ciennego gniazda sieci.
Sample
This manual is suitable for devices