Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 169 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 169 of 261
Ustawienia zworek
Lokalizacje zworek zosta
ł
y przedstawione poni
ż
ej.
Powrót do spisu tre
ś
ci
Komputer typu Small Form-Factor (ma
ł
a wielko
ść
obudowy)
Zworka
Ustawienie
Opis
PSWD
(domy
ś
lnie)
Funkcje has
ł
a s
ą
uaktywnione.
Funkcje hase
ł
s
ą
wy
łą
czone.
RTCRST
(domy
ś
lnie)
Zegar czasu rzeczywistego nie zosta
ł
wyzerowany.
Zegar czasu rzeczywistego jest zerowany (chwilowe zwarcie).
ze zwork
ą
bez zworki
Sample
This manual is suitable for devices