Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 165 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 165 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Komputer typu Small Form-Factor (ma
ł
a wielko
ść
obudowy)
Przewodnik u
żytkownika Dell™ OptiPlex™ GX620
Informacje o komputerze w obudowie SFF
Wn
ę
trze komputera
Informacje o komputerze w obudowie SFF
Widok z przodu
1
z
łą
cza USB 2.0
(2)
Przednich z
łą
czy USB nale
ż
y u
ż
ywa
ć
do pod
łą
czania rzadko
u
ż
ywanych urz
ą
dze
ń
, takich jak joystick czy kamera lub urz
ą
dze
ń
rozruchowych USB (wi
ę
cej informacji na temat rozruchu urz
ą
dze
ń
USB
mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Program konfiguracji systemu
).
Korzystanie z tylnych z
łą
czy USB zalecane jest w przypadku urz
ą
dze
ń
pod
łą
czanych na sta
ł
e, takich jak klawiatura czy drukarka.
2
przycisk zasilania
Ten przycisk nale
ż
y nacisn
ąć
, aby uruchomi
ć
komputer
POUCZENIE:
Aby unikn
ąć
utraty danych, nie nale
ż
y u
ż
ywa
ć
przycisku
zasilania (trzymaj
ą
c go przynajmniej przez 6 sekund) do wy
łą
czenia
komputera. Zamiast tego nale
ż
y zamkn
ąć
system operacyjny.
POUCZENIE:
Je
ż
eli w systemie operacyjnym jest w
łą
czona funkcja
ACPI, naci
ś
ni
ę
cie przycisku zasilania komputera spowoduje
zamkni
ę
cie systemu operacyjnego.
3
znaczek Dell
Mo
żna go obrócić
tak, aby odpowiada
ł
orientacji komputera. Aby go
obrócić
, nale
ż
y chwyci
ć
palcami znaczek z zewn
ą
trz, nacisn
ąć
go i
obrócić
. Znaczek mo
żna obrócić również
za pomoc
ą
gniazda
znajduj
ą
cego si
ę
obok do
ł
u znaczka.
4
wska
ź
nik sieci
LAN
Wskazuje,
ż
e zosta
ł
o nawi
ą
zane po
łą
czenie z sieci
ą
LAN.
5
lampki
diagnostyczne
Lampki s
ą
pomocne podczas rozwi
ązywania problemów z
komputerem na podstawie kodów diagnostycznych. Wię
cej informacji
znajduje si
ę
w sekcji
Lampki diagnostyczne
.
6
lampka
aktywno
ś
ci dysku
twardego
Lampka ta miga, gdy nast
ę
puje dost
ę
p do dysku twardego.
7
wska
ź
nik
zasilania
Lampka zasilania w
łą
cza si
ę
i miga lub
ś
wieci
ś
wiat
ł
em sta
ł
ym,
wskazuj
ąc róż
ne stany pracy:
l
Nie
ś
wieci
Komputer jest wy
łą
czony.
l
Ś
wieci
ś
wiat
ł
em ci
ą
g
ł
ym na zielono
Komputer znajduje si
ę
w
stanie normalnej pracy.
l
Miga na zielono
komputer znajduje si
ę
w trybie
oszcz
ę
dzania energii.
l
Miga lub
ś
wieci sta
ł
ym bursztynowym
ś
wiat
ł
em
Patrz sekcja
Problemy z energi
ą
.
Aby wyj
ść
z trybu oszcz
ę
dzania energii, nale
ż
y nacisn
ąć
przycisk
zasilania lub u
ż
y
ć
klawiatury albo myszy, je
ś
li s
ą
skonfigurowane jako
urz
ą
dzenie budz
ą
ce w programie Device Manager (Mened
ż
er
urz
ą
dze
ń
) systemu Windows. Wi
ęcej informacji na temat stanów
u
ś
pienia i wychodzenia ze stanu oszcz
ę
dzania energii zawiera sekcja
Zarz
ą
dzanie energi
ą
.
Opis kodów lampek, które są
pomocne w rozwi
ązywaniu problemów
Sample
This manual is suitable for devices