Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 163 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 163 of 261
Dost
ę
pne od wewn
ą
trz
jedna wn
ę
ka na dysk twardy o wysoko
ś
ci 1 cala
Z
łą
cza
Z
łą
cza zewn
ę
trzne:
Szeregowe
z
łą
cze 9-stykowe; zgodne z 16550C
Równoległ
e
z
łą
cze 25-stykowe (dwukierunkowe)
Wideo
15-stykowe z
łą
cze VGA
Karta sieciowa
z
łą
cze RJ45
Opcjonalne z
łą
cze PS/2 z drugorz
ę
dnym
adapterem portu szeregowego
z
łą
cze 6-stykowe mini-DIN
USB
z
łą
cza zgodne z USB 2.0 (dwa na przednim panelu i
sze
ść
na tylnym panelu)
AUDIO
trzy z
łą
cza line-in, line-out i mikrofonu; dwa z
łą
cza na
przednim panelu dla s
ł
uchawek i mikrofonu
Z
łą
cza p
ł
yty systemowej:
Podstawowy nap
ę
d IDE
z
łą
cze 40-stykowe
Dysk Serial ATA
dwa z
łą
cza 7-stykowe
Nap
ę
d dyskietek
z
łą
cze 34-stykowe
Szeregowe
z
łą
cze 12-stykowe dla opcjonalnej drugiej karty portu
szeregowego
Wentylator
z
łą
cze 5-stykowe
PCI 2.3
z
łą
cze 120-stykowe
Interfejs d
ź
wi
ę
ku nap
ę
du CD
z
łą
cze 4-stykowe
Panel przedni
z
łą
cze 40-stykowe
Kombinacje klawiszy
<Ctrl><Alt><Del>
W systemie Microsoft
®
Windows
®
XP powoduje
wy
ś
wietlenie okna Bezpiecze
ń
stwo systemu
Windows; w trybie MS-DOS
®
powoduje ponowne
uruchomienie (rozruch) komputera
<F2> lub <Ctrl><Alt><Enter>
Uruchamia wbudowany program konfiguracji systemu
(tylko podczas uruchamiania systemu)
<Ctrl><Alt><b>
Automatycznie uruchamia komputer ze
ś
rodowiska
sieciowego okre
ś
lonego w opcji zdalnego
ś
rodowiska
rozruchowego (PXE), a nie z jednego z urz
ą
dze
ń
ustawionych w opcji
Boot Sequence
(Sekwencja
rozruchowa) w programie konfiguracji systemu (tylko
podczas uruchamiania systemu)
<F12> lub <Ctrl><Alt><F8>
wy
ś
wietla jednorazowe menu rozruchowe urz
ą
dze
ń
,
które umoż
liwia u
ż
ytkownikowi wprowadzenie
jednokrotnego rozruchu urz
ą
dzenia (tylko podczas
uruchamiania systemu) oraz opcje uruchomienia
programu diagnostycznego dla dysku twardego i
systemu
Prze
łą
czniki i
ś
wiat
ł
a
Przycisk zasilania
przycisk
Lampka zasilania
Zielona
Migaj
ą
ca w stanie u
ś
pienia, stale
ś
wiec
ą
ca
si
ę
w stanie gotowo
ś
ci do pracy.
Bursztynowa
migaj
ą
ca oznacza problem z
zainstalowanym urz
ą
dzeniem, stale
ś
wiec
ą
ca si
ę
oznacza wewn
ę
trzny problem z zasilaniem (patrz
Problemy z zasilaniem
).
Lampka dost
ę
pu do nap
ę
du dysku twardego
zielona
Kontrolka
łą
cza
ci
ą
g
ł
e
ś
wiecenie na zielono oznacza nawi
ą
zanie
po
łą
czenia z sieci
ą
Lampka integralno
ś
ci
łą
cza (na zintegrowanej karcie
sieciowej)
zielona lampka przy trybie 10 Mb; pomara
ń
czowa
lampka przy trybie 100 Mb;
żół
ta lampka przy trybie
1000 Mb (1 Gb)
Lampka aktywno
ś
ci (na zintegrowanej karcie
sieciowej)
lampka migaj
ą
ca na
żół
to
Ś
wiat
ł
a diagnostyczne
Cztery kontrolki na panelu tylnym. atrz sekcja
Lampki diagnostyczne
.
Lampka zasilania w trybie gotowo
ś
ci
AUX_PWR na p
ł
ycie systemowej
Sample
This manual is suitable for devices