Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 157 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 157 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Zasilacz
Zasilacz
Ponowna instalacja zasilacza
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Od
łą
cz kable zasilania (pr
ą
d sta
ł
y) od p
ł
yty systemowej i nap
ędów.
Zapami
ę
taj po
ł
o
ż
enie kabli zasilania pod zatrzaskami na ramie komputera podczas od
łą
czania ich od p
ł
yty systemowej i nap
ędów. Podczas ich
ponownego zak
ł
adania nale
ż
y je odpowiednio poprowadzi
ć
, aby nie zosta
ł
y zaci
ś
ni
ę
te lub zgniecione.
3.
Usu
ń
dwie
ś
ruby mocuj
ą
ce zasilacz do tylnej cz
ęś
ci ramy komputera.
4.
Wyjmij nap
ęd dysków CD/DVD i ostroż
nie od
łóż
na bok.
5.
Naci
ś
nij przycisk zwalniaj
ą
cy na spodzie ramy komputera.
6.
Przesu
ń
zasilacz o oko
ł
o 3 cm w stron
ę
przedniej cz
ęś
ci komputera.
7.
Poci
ągnij zasilacz do góry i wyjmij go z komputera.
8.
Wsu
ń
nowy zasilacz na swoje miejsce.
9.
Przykr
ęć ś
ruby mocuj
ą
ce zasilacz do tylnej cz
ęś
ci ramy komputera.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie.
POUCZENIE:
Aby zapobiec uszkodzeniom elementów wewną
trz komputera spowodowanym przez wy
ł
adowania elektrostatyczne, nale
ż
y pozby
ć
si
ę
ładunków elektrostatycznych z ciał
a przed dotkni
ęciem któregokolwiek z elektronicznych elementów komputera. Moż
na to zrobi
ć
, dotykaj
ą
c
niemalowanej metalowej powierzchni na obudowie komputera.
1
przyciski zwalniaj
ą
ce
2
zasilacz
3
wkr
ę
ty (2)
4
z
łą
cze zasilania
Sample
This manual is suitable for devices