Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 154 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 154 of 261
5.
Delikatnie wyjmij procesor z gniazda.
Pozostaw d
ź
wigni
ę
zwalniaj
ą
c
ą
w pozycji otwartej, aby w gnie
ź
dzie mo
ż
na by
ł
o zainstalowa
ć
nowy procesor.
Instalacja procesora
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Rozpakuj nowy procesor uwa
ż
aj
ą
c, aby nie dotyka
ć
jego spodu.
3.
Je
ś
li d
ź
wignia zwalniaj
ą
ca gniazda nie jest w pe
ł
ni otwarta, przestaw j
ą
w t
ę
pozycj
ę
.
4.
Wyrównaj przednie i tylne nacię
cia na procesorze w odniesieniu do przednich i tylnych naci
ęć
na gnie
ź
dzie.
5.
Dopasuj styk nr 1 procesora do styku nr 1 gniazda.
1
ś
rodkowy zatrzask pokrywy
2
pokrywa procesora
3
procesor
4
gniazdo
5
d
ź
wignia zwalniaj
ą
ca
POUCZENIE:
Podczas wymiany procesora nie dotyka
ć wtyków w gnieź
dzie i nie pozwoli
ć
, aby spad
ł
na nie jakikolwiek przedmiot.
POUCZENIE:
Pozb
ą
d
ź
si
ę ładunków elektrycznych z ciał
a, dotykaj
ą
c niemalowanej powierzchni metalowej z ty
ł
u komputera.
POUCZENIE:
Podczas wymiany procesora nie dotyka
ć wtyków w gnieź
dzie i nie pozwoli
ć
, aby spad
ł
na nie jakikolwiek przedmiot.
POUCZENIE:
Procesor nale
ż
y prawid
ł
owo umie
ś
ci
ć
w gnie
ź
dzie, aby zapobiec trwa
ł
emu uszkodzeniu procesora i komputera po w
łą
czeniu komputera.
Sample
This manual is suitable for devices