Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 153 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 153 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Procesor
Procesor
Wyjmowanie procesora
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Poluzuj
ś
rub
ę
mocuj
ą
c
ą
z ka
ż
dej strony zespo
ł
u radiatora.
3.
Obróć zespół radiatora do góry i wyjmij go z komputera.
4.
Otwórz pokrywę
procesora wysuwaj
ą
c d
ź
wigni
ę
zwalniaj
ą
c
ą
spod
ś
rodkowego zatrzasku pokrywy gniazda. Nast
ę
pnie poci
ą
gnij d
ź
wigni
ę
w ty
ł
, aby
zwolni
ć
procesor.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
POUCZENIE:
Aby zapobiec uszkodzeniom elementów wewną
trz komputera spowodowanym przez wy
ł
adowania elektrostatyczne, nale
ż
y pozby
ć
si
ę
ładunków elektrostatycznych z ciał
a przed dotkni
ęciem któregokolwiek z elektronicznych elementów komputera. Moż
na to zrobi
ć
, dotykaj
ą
c
niemalowanej metalowej powierzchni na obudowie komputera.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Pomimo plastikowej os
łony zespół
radiatora mo
ż
e podczas normalnej pracy osi
ą
ga
ć
bardzo wysok
ą
temperatur
ę
. Przed
dotkni
ę
ciem go poczekaj, a
ż
ostygnie.
1
zespół
radiatora
2
obudowa wkr
ę
tu mocuj
ą
cego (2)
POUCZENIE:
Je
ś
li instalowany jest zestaw modernizacyjny procesora firmy Dell, nale
ż
y pozby
ć
si
ę
oryginalnego radiatora. Je
ś
li
nie
jest instalowany
zestaw modernizacyjny procesora firmy Dell, podczas instalacji nowego procesora mo
ż
na ponownie u
ż
y
ć
oryginalnego radiatora i wentylatora.
Sample
This manual is suitable for devices