Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 150 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 150 of 261
7.
Zamontuj ponownie nap
ę
d dyskietek oraz nap
ęd dysków CD/DVD.
8.
Sprawd
ź
wszystkie z
łą
cza, aby upewni
ć
si
ę
, czy s
ą
odpowiednio pod
łą
czone i mocno osadzone.
9.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
10.
Je
ś
li zainstalowany nap
ę
d jest dyskiem podstawowym, do nap
ę
du startowego w
łóż
no
ś
nik startowy.
11.
W
łą
cz komputer.
12.
Uruchom program konfiguracji systemu
i ustaw w
ł
a
ś
ciw
ą
opcj
ę
Primary Drive
(Dysk g
łówny) (
0
lub
2
).
13.
Wyjd
ź
z programu konfiguracji systemu i zrestartuj komputer.
14.
Podziel na partycje i sformatuj logicznie dysk przed przyst
ą
pieniem do nast
ę
pnej czynno
ś
ci.
Instrukcje mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym.
15.
Przetestuj dysk twardy przy pomocy programu
Dell Diagnostics
.
16.
Zainstaluj system operacyjny na dysku twardym.
Instrukcje mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym.
Powrót do spisu tre
ś
ci
1
nap
ę
d dysku twardego
2
numer kontrolny gniazda
Sample
This manual is suitable for devices