Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 15 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Akumulator
Dell™ OptiPlex™ GX620
User's Guide
Wymiana akumulatora
Wymiana baterii
Bateria zapewnia przechowywanie informacji o konfiguracji komputera oraz dacie i godzinie. Wytrzyma
ł
o
ść
baterii szacuje si
ę
na wiele lat.
Bateria mo
ż
e wymaga
ć
wymiany, je
ż
eli podczas procedury rozruchowej zostanie wy
ś
wietlona niepoprawna data lub godzina i pojawi si
ę
komunikat taki jak:
Time-of-day not set - please run SETUP program
(Nie ustawiono godziny - nale
ż
y uruchomi
ć
program konfiguracji systemu)
lub
Invalid configuration information -
please run SETUP program
(Nieprawid
ł
owe dane konfiguracyjne -
uruchom program SETUP)
lub
Strike the F1 key to continue,
F2 to run the setup utility
(Naci
ś
nij F1, aby kontynuowa
ć
,
F2, aby uruchomi
ć
program konfiguracji)
Aby okre
ś
li
ć
, czy zachodzi konieczno
ść
wymiany baterii, nale
ż
y wprowadzi
ć
ponownie godzin
ę
i dat
ę
w programie konfiguracji systemu i zamkn
ąć
go, aby
zapisa
ć
informacje. Nast
ę
pnie nale
ż
y wy
łą
czy
ć
komputer i od
łą
czy
ć
go od gniazda elektrycznego na kilka godzin, po czym ponownie pod
łą
czy
ć
komputer,
w
łą
czy
ć
go i uruchomi
ć
program konfiguracji systemu
. Je
ż
eli data i godzina w programie konfiguracji systemu nie s
ą
prawid
ł
owe, nale
ż
y wymieni
ć
bateri
ę
.
Komputera mo
ż
na u
ż
ywa
ć bez baterii, jednak wówczas w momencie wyłą
czenia komputera lub od
łą
czenia go od gniazda elektrycznego usuwane s
ą
informacje o konfiguracji. Konieczne jest
wtedy uruchomienie programu konfiguracji systemu
i ponowne ustawienie opcji konfiguracyjnych.
Aby wyj
ąć
bateri
ę
:
1.
Je
ś
li jeszcze tego nie zrobiono, nale
ż
y wykona
ć
kopi
ę
informacji konfiguracyjnych, znajduj
ą
cych si
ę
w programie konfiguracji systemu.
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Znajd
ź
gniazdo baterii.
3.
Wyjmij bateri
ę
systemow
ą
.
a.
Podtrzymaj z
łą
cze baterii mocno naciskaj
ą
c na dodatni
ą
cz
ęść
z
łą
cza.
b.
Podczas podtrzymywania z
łą
cza akumulatora, naci
ś
nij zatrzask akumulatora w kierunku odwrotnym od dodatniej strony z
łą
cza i wyci
ą
gnij go z
zatrzasków zabezpieczają
cych po ujemnej stronie z
łą
cza.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
POUCZENIE:
Aby zapobiec uszkodzeniom elementów wewną
trz komputera spowodowanym przez wy
ł
adowania elektrostatyczne, nale
ż
y pozby
ć
si
ę
ładunków elektrostatycznych z ciał
a przed dotkni
ęciem któregokolwiek z elektronicznych elementów komputera. Moż
na to zrobi
ć
, dotykaj
ą
c
niemalowanej metalowej powierzchni na obudowie komputera.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Je
ż
eli nowy akumulator zostanie nieprawid
ł
owo zainstalowany, istnieje niebezpiecze
ń
stwo jego wybuchu. Bateri
ę
wolno
wymieni
ć
tylko na bateri
ę
tego samego typu lub jej odpowiednik zalecany przez producenta. Zu
ż
yte baterie nale
ż
y utylizowa
ć
zgodnie z
instrukcjami producenta.
POUCZENIE:
Podczas wywa
ż
ania baterii z gniazda za pomoc
ą
t
ę
pego narz
ę
dzia nale
ż
y uwa
ż
a
ć
, aby nie dotkn
ąć
tym narz
ę
dziem p
ł
yty systemowej.
Przed rozpocz
ę
ciem wywa
ż
ania baterii nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e narz
ę
dzie tkwi mi
ę
dzy bateri
ą
i gniazdem. W przeciwnym razie mo
ż
e doj
ść
do
uszkodzenia p
ł
yty systemowej poprzez oderwanie gniazda lub przerwanie
ś
cie
ż
ek na p
ł
ycie systemowej.
POUCZENIE:
Aby nie uszkodzi
ć
z
łą
cza baterii, nale
ż
y je mocno podtrzyma
ć
podczas demonta
ż
u baterii.
Sample
This manual is suitable for devices