Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 149 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 149 of 261
Instalowanie dysku twardego
1.
Sprawd
ź
w dokumentacji nap
ę
du, czy jest skonfigurowany odpowiednio do Twojego komputera.
2.
Rozpakuj nowy dysk twardy i przygotuj go do instalacji.
3.
Je
ś
li nowy dysk twardy nie jest wyposa
ż
ony w plastikow
ą
prowadnic
ę
dysku, od
łą
cz j
ą
od starego nap
ę
du zwalniaj
ą
c zatrzaski.
4.
Zamocuj uchwyt do nowego nap
ę
du, zatrzaskuj
ą
c go.
5.
Pod
łą
cz do nap
ę
du kable zasilaj
ą
cy i dysku twardego.
6.
Zlokalizuj prawid
ł
owe gniazdo nap
ę
du i wsu
ń
nap
ę
d do wn
ę
ki, a
ż
zostanie zatrza
ś
ni
ę
ty na miejscu.
POUCZENIE:
Aby nie uszkodzi
ć
nap
ę
du, nie wolno go k
ł
a
ść
na twardej powierzchni. Nap
ę
d nale
ż
y po
ł
o
ż
y
ć
na amortyzuj
ą
cej powierzchni, takiej jak
podk
ł
adka z pianki.
1
nap
ę
d dysku twardego
2
zatrzaski zwalniaj
ą
ce (2)
3
plastikowy wspornik nap
ę
du dysku twardego
1
zaciski zabezpieczaj
ą
ce(2)
3
zatrzaski zwalniaj
ą
ce (2)
2
nap
ę
d
4
plastikowy wspornik nap
ę
du dysku twardego
Sample
This manual is suitable for devices