Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 148 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 148 of 261
6.
Zamontuj ponownie nap
ę
d dysków CD/DVD
.
7.
Sprawd
ź
wszystkie
łą
cza i u
łóż kable w taki sposób, aby nie utrudniał
y przep
ł
ywu powietrza z wentylatora i przez otwory wentylacyjne.
8.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
9.
Uruchom program konfiguracji systemu
i ustaw opcj
ę
Diskette Drive
(Nap
ę
d dyskietek), aby w
łą
czy
ć
nowy nap
ę
d dyskietek.
10.
Sprawd
ź
, czy komputer dzia
ł
a prawid
ł
owo, uruchamiaj
ą
c program
Dell Diagnostics
.
Nap
ę
d dysku twardego
1.
Je
ś
li wymieniasz nap
ę
d zawieraj
ący dane, które chcesz zachować
, sporz
ą
d
ź
kopi
ę
zapasow
ą swoich plików przed rozpoczę
ciem tej procedury.
2.
Sprawd
ź
w dokumentacji nap
ę
du, czy jest skonfigurowany odpowiednio do Twojego komputera.
Wyjmowanie dysku twardego
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Wyjmij nap
ę
d dysków CD/DVD
z wn
ę
ki i ostro
ż
nie od
łóż
go na bok.
3.
Wyjmij nap
ę
d dyskietek
z wn
ę
ki i ostro
ż
nie od
łóż
na bok.
4.
Naci
ś
nij dwa plastikowe zatrzaski mocuj
ą
ce z ka
ż
dej strony nap
ę
du i wysu
ń
nap
ę
d w kierunku ty
ł
u komputera.
5.
Wyjmij nap
ę
d z komputera oraz od
łą
cz kable zasilaj
ą
ce i nap
ę
du.
2
numer kontrolny gniazda
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z Informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem, przed zdejmowaniem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od gniazda
elektrycznego.
POUCZENIE:
Aby nie uszkodzi
ć
nap
ę
du, nie wolno go k
ł
a
ść
na twardej powierzchni. Nap
ę
d nale
ż
y po
ł
o
ż
y
ć
na amortyzuj
ą
cej powierzchni, takiej jak
podk
ł
adka z pianki.
UWAGA:
Poniewa
ż
poni
ż
sze czynno
ś
ci nie wymagaj
ą
ca
ł
kowitego wyj
ę
cia nap
ędu dysków CD/DVD i napę
du dyskietek, nie jest konieczne roz
łą
czanie
kabli przy
łą
czeniowych.
POUCZENIE:
Nie wolno wyci
ą
ga
ć
nap
ę
du z komputera za kable. Mo
ż
e to spowodowa
ć
uszkodzenie kabli i z
łą
cz kablowych.
1
klipsy zabezpieczaj
ą
ce (2)
2
nap
ę
d dysku twardego
Sample
This manual is suitable for devices