Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 140 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 140 of 261
3.
Je
ż
eli instalujesz now
ą
kart
ę
portu szeregowego, usu
ń
za
ś
lepk
ę
z pustego otworu gniazda karty. Je
ż
eli wymieniasz kart
ę
ju
ż
zainstalowan
ą
w
komputerze, wyjmij kart
ę
. W razie potrzeby od
łą
cz wszystkie kable pod
łą
czone do karty. Chwy
ć wspornik karty portu szeregowego za górne rogi i
wyci
ą
gnij go ze z
łą
cza.
4.
Przygotuj kart
ę
portu szeregowego do instalacji.
5.
Delikatnie naci
ś
nij wyst
ę
p zwalniaj
ą
cy na zatrzasku mocowania karty.
6.
W
łóż
wspornik karty portu szeregowego do z
łą
cza i doci
ś
nij. Upewnij si
ę
, czy karta dobrze trzyma si
ę
w gnie
ź
dzie.
7.
Delikatnie wci
ś
nij zatrzask mocowania karty, aby zabezpieczy
ć
kart
ę
.
8.
Pod
łą
cz kabel karty szeregowej do z
ł
acza (SER2) na p
ł
ycie systemowej.
9.
Za
łóż
wn
ę
k
ę
na kart
ę
rozszerzenia:
a.
Wyrównaj wypustki z boku wnę
ki karty z gniazdami z boku komputera i wsu
ń
wn
ę
k
ę
karty na miejsce.
b.
Upewnij si
ę
,
ż
e wn
ę
ki rozszerze
ń
s
ą
dok
ł
adnie osadzone w z
łą
czach p
ł
yty systemowej.
10.
Pod
łą
cz wszystkie od
łą
czone kable.
11.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
12.
Zainstaluj wszelkie sterowniki wymagane przez kart
ę
portuszeregowego.
Usuwanie karty portu szeregowego z wn
ę
ki karty
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Usu
ń
wn
ę
k
ę
karty rozszerzenia:
a.
Sprawd
ź
kable po
łą
czone z kartami przez otwory w panelu tylnym. Od
łącz wszystkie kable, których dł
ugo
ść
uniemo
ż
liwia wyj
ę
cie wn
ę
ki karty z
komputera.
b.
Ostro
ż
nie poci
ą
gnij uchwyt i wyci
ą
gnij wn
ę
k
ę
karty z komputera.
1
wn
ę
ka karty rozszerzenia
2
uchwyt
3
karty rozszerze
ń
(2)
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby unikn
ąć
pora
ż
enia pr
ą
dem, przed zainstalowaniem jakiejkolwiek karty upewnij si
ę
,
ż
e komputer jest od
łą
czony od gniazdka
elektrycznego.
POUCZENIE:
Kable karty nie powinny biec nad kartami lub za nimi. Kable biegn
ą
ce nad kartami mog
ą
uniemo
ż
liwi
ć
w
ł
a
ś
ciwe zamkni
ę
cie pokrywy
komputera lub spowodowa
ć
uszkodzenie sprz
ę
tu.
Sample
This manual is suitable for devices