Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 14 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 261
1.
Kliknij przycisk
Start
, nast
ę
pnie kliknij prawym przyciskiem myszy opcj
ę
My Computer
(Mój komputer), a nastę
pnie kliknij opcj
ę
Properties
(W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci).
2.
Kliknij kart
ę
Hardware
(Sprz
ę
t), a nast
ę
pnie kliknij przycisk
Device Manager
(Mened
ż
er urz
ą
dze
ń
).
3.
W oknie
Device Manager
(Mened
ż
er urz
ą
dze
ń
) kliknij znak plusa (+) obok typu procesora. Je
ś
li technologia Hyper-Threading jest w
łą
czona, procesor
b
ę
dzie figurowa
ł
na li
ś
cie dwukrotnie.
Technologi
ę
Hyper-Threading mo
ż
na w
łą
czy
ć
lub wy
łą
czy
ć
za pomoc
ą
programu konfiguracji systemu
.
Zarz
ą
dzanie energi
ą
Komputer mo
ż
e zosta
ć
tak skonfigurowany, aby zu
ż
ywa
ł
mniej energii, gdy nikt na nim nie pracuje. Zarz
ą
dzanie zu
ż
yciem energii przeprowadzane jest za
po
ś
rednictwem systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze oraz okre
ś
lonych ustawie
ń
w
programie konfiguracji systemu
. Takie okresy obni
ż
onego
zu
ż
ycia energii okre
ś
lone s
ą
jako
tryby u
ś
pienia
.
l
Tryb gotowo
ś
ci
. W tym trybie u
ś
pienia zasilanie wi
ę
kszo
ś
ci sk
ładników systemu, w tym wentylatorów chł
odz
ą
cych, jest obni
ż
one lub wy
łą
czone.
Jednak
ż
e pami
ęć
systemu pozostaje aktywna.
l
Tryb hibernacji
. Ten tryb u
ś
pienia powoduje zmniejszenie zu
ż
ycia mocy do minimum dzi
ę
ki zapisaniu wszystkich danych z pami
ę
ci komputera na dysk
twardy, a nast
ę
pnie wy
łą
czeniu zasilania systemu. Wybudzenie z tego trybu powoduje ponowne uruchomienie komputera wraz z odtworzeniem
zawarto
ś
ci pami
ę
ci. Dzia
ł
anie komputera zostaje nast
ępnie wznowione w tym miejscu, w którym komputer znajdował
si
ę
przed wej
ś
ciem w tryb
hibernacji.
l
Zamkni
ę
cie systemu
. W tym trybie u
ś
pienia komputer jest prawie ca
ł
kowicie od
łą
czony od zasilania, pobieraj
ą
c jedynie pewn
ą
niewielk
ą
ilo
ść
energii.
Je
ś
li komputer pozostaje pod
łą
czony do gniazda elektrycznego, mo
ż
e on by
ć
automatycznie lub zdalnie uruchamiany. Na przyk
ł
ad opcja
Auto Power On
(Automatyczne w
łą
czanie) w
programie konfiguracji systemu
umo
ż
liwia komputerowi automatyczne uruchomienie si
ę
o okre
ślonej godzinie. Również
administrator sieci mo
ż
e zdalnie uruchomi
ć
komputer za pomoc
ą
takiego zdarzenia zarz
ą
dzania energi
ą
, jak zdalne budzenie.
W nast
ę
puj
ą
cej tabeli wymienione zosta
ł
y tryby u
ś
pienia oraz metody, za pomoc
ą których komputer moż
e zosta
ć
wybudzony z ka
żdego z tych trybów.
Powrót do spisu tre
ś
ci
UWAGA:
Wszystkie elementy zainstalowane w komputerze musz
ą
obs
ł
ugiwa
ć
funkcje trybu hibernacji i/lub gotowo
ś
ci oraz mie
ć
za
ł
adowane
odpowiednie sterowniki, aby mog
ł
y one przej
ść w jeden z tych trybów uś
pienia. Wi
ę
cej informacji na ten temat znajduje si
ę
w dokumentacji producenta
ka
ż
dego ze sk
ładników systemu.
Sleep Mode (Tryb u
ś
pienia)
Metoda wybudzenia (Windows XP)
Tryb gotowo
ś
ci
l
Naci
ś
ni
ę
cie przycisku zasilania
l
Automatyczne w
łą
czanie
l
Poruszenie lub klikni
ę
cie mysz
ą
l
Naci
ś
ni
ę
cie klawisza na klawiaturze
l
Aktywno
ść
urz
ą
dzenia USB
l
Zdarzenie zwi
ą
zane z zarz
ą
dzeniem energi
ą
Tryb hibernacji
l
Naci
ś
ni
ę
cie przycisku zasilania
l
Automatyczne w
łą
czanie
l
Zdarzenie zwi
ą
zane z zarz
ą
dzeniem energi
ą
Zamkni
ę
cie systemu
l
Naci
ś
ni
ę
cie przycisku zasilania
l
Automatyczne w
łą
czanie
l
Zdarzenie zwi
ą
zane z zarz
ą
dzeniem energi
ą
UWAGA:
Wi
ę
cej informacji na temat zarz
ą
dzania energi
ą
mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji systemu operacyjnego.
Sample
This manual is suitable for devices