Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 139 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 139 of 261
6.
Pod
łą
cz kabel karty szeregowej do z
ł
acza (SER2) na
p
ł
ycie systemowej
.
7.
Pod
łącz wszystkie kable, które powinny być
pod
łą
czone do karty portu szeregowego.
8.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
Wyjmowanie karty portu szeregowego
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Delikatnie naci
ś
nij wyst
ę
p zwalniaj
ą
cy na zatrzasku mocowania karty.
3.
Od
łącz kabel, który łą
czy kart
ę
z p
ł
yt
ą
systemow
ą
.
4.
Chwy
ć wspornik karty portu szeregowego za górne rogi i wycią
gnij go ze z
łą
cza.
5.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
Instalowanie karty portu szeregowego we wn
ę
ce karty
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Usu
ń
wn
ę
k
ę
karty rozszerzenia:
a.
Sprawd
ź
kable po
łą
czone z kartami przez otwory w panelu tylnym. Od
łącz wszystkie kable, których dł
ugo
ść
uniemo
ż
liwia wyj
ę
cie wn
ę
ki karty z
komputera.
b.
Ostro
ż
nie poci
ą
gnij uchwyt i wyci
ą
gnij wn
ę
k
ę
karty z komputera.
1
zatrzask mocowania karty
2
zatrzask zwalniaj
ą
cy
3
wspornik karty portu szeregowego
4
z
łą
cze karty portu szeregowego
5
z
łą
cze karty portu szeregowego na p
ł
ycie systemowej (SER2)
UWAGA:
Informacje dotycz
ą
ce pod
łą
czania kabli karty mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji karty portu szeregowego.
Sample
This manual is suitable for devices