Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 138 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 138 of 261
5.
Je
ś
li usuwasz kart
ę
na sta
ł
e, zainstaluj za
ś
lepk
ę
w pustym gnie
ź
dzie rozszerzaj
ą
cym.
Je
ś
li potrzebujesz elementu za
ś
lepiaj
ą
cego,
skontaktuj si
ę
z firm
ą
Dell
.
6.
Opu
ść
zatrzask mocowania karty i doci
ś
nij go we w
ł
a
ś
ciwym miejscu.
7.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
8.
Odinstaluj sterownik karty. Informacje na ten temat mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji karty.
9.
Po wyj
ę
ciu karty d
ź
wi
ę
kowej:
a.
Uruchom program konfiguracji systemu
, wybierz opcj
ę
Audio Controller
(Sterownik Audio) i zmie
ń
ustawienie na
On
(W
łą
czony).
b.
Pod
łą
cz zewn
ę
trzne urz
ą
dzenia audio do z
łą
czy audio na tylnym panelu komputera.
10.
Je
ś
li usun
ął
e
ś
kart
ę
sieciow
ą
,
uruchom program konfiguracji systemu
, wybierz opcj
ę
Network Controller
(Kontroler sieci) i zmie
ń
ustawienie na
On
(W
łą
czone).
Karty portu szeregowego
Instalowanie karty portu szeregowego
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Delikatnie naci
ś
nij wyst
ę
p zwalniaj
ą
cy na zatrzasku mocowania karty.
3.
Usu
ń
za
ś
lepk
ę
(o ile ma to zastosowanie).
4.
W
łóż
wspornik karty portu szeregowego do z
łą
cza i doci
ś
nij. Upewnij si
ę
, czy karta dobrze trzyma si
ę
w gnie
ź
dzie.
5.
Delikatnie naci
ś
nij zatrzask mocowania karty, aby zabezpieczy
ć
wspornik karty.
1
karta PCI Express x16
2
d
ź
wignia
3
gniazda zabezpieczaj
ą
ce (nie wszystkie karty)
4
zak
ł
adka zabezpieczaj
ą
ca
5
z
łą
cze karty PCI Express x16
UWAGA:
W pustych otworach gniazd kart musi by
ć
zainstalowana za
ś
lepka, aby zachowa
ć
zgodno
ść
komputera z certyfikatami FCC. Za
ś
lepki
uniemo
ż
liwiaj
ą
przedostawanie si
ę
kurzu i brudu do wn
ę
trza komputera.
POUCZENIE:
Pod
łą
czaj
ą
c kabel sieciowy, nale
ż
y najpierw pod
łą
czy
ć
go do na
ś
ciennego gniazda sieci, a nast
ę
pnie do komputera.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z Informacjami o produkcie
.
POUCZENIE:
Aby zapobiec uszkodzeniom elementów wewną
trz komputera spowodowanym przez wy
ł
adowania elektrostatyczne, nale
ż
y pozby
ć
si
ę
ładunków elektrostatycznych z ciał
a przed dotkni
ęciem któregokolwiek z elektronicznych elementów komputera. Moż
na to zrobi
ć
, dotykaj
ą
c
niemalowanej metalowej powierzchni na obudowie komputera.
UWAGA:
Karta z
łą
cza szeregowego komputera zawiera tak
ż
e dwa z
łą
cza PS/2.
UWAGA:
W dokumentacji za
łą
czonej do karty znajdziesz informacje na temat konfigurowania karty, wykonywania wewn
ę
trznych po
łą
cze
ń
i
dostosowywania karty do komputera.
POUCZENIE:
Kable karty nie powinny biec nad kartami lub za nimi. Kable biegn
ą
ce nad kartami mog
ą
uniemo
ż
liwi
ć
w
ł
a
ś
ciwe zamkni
ę
cie pokrywy
komputera lub spowodowa
ć
uszkodzenie sprz
ę
tu.
Sample
This manual is suitable for devices