Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 137 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 137 of 261
6.
Zwolnij d
ź
wigni
ę
karty, upewniaj
ą
c si
ę
,
ż
e wyst
ę
p zabezpieczaj
ą
cy jest dopasowany do wyci
ę
cia na przedniej cz
ęś
ci karty.
7.
Zabezpiecz kart
ę
opuszczaj
ą
c zatrzask na tylnym panelu.
8.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
9.
Po zainstalowaniu karty muzycznej:
a.
Uruchom program konfiguracji systemu
, wybierz opcj
ę
Audio Controller
(Sterownik Audio) i zmie
ń
ustawienie na
Off
(Wy
łą
czony).
b.
Pod
łą
cz zewn
ę
trzne urz
ą
dzenia audio do z
łą
czy karty d
ź
wi
ę
kowej komputera. Nie pod
łą
czaj zewn
ę
trznych urz
ą
dze
ń
audio do z
łą
cza mikrofonu,
g
ł
o
śników/sł
uchawek lub wej
ś
cia liniowego na tylnym panelu.
10.
Je
ż
eli zainstalowana zosta
ł
a karta sieciowa i chcesz wy
łą
czy
ć
zintegrowan
ą
kart
ę
sieciow
ą
:
a.
Uruchom program konfiguracji systemu
, wybierz opcj
ę
Network Controller
(Sterownik sieciowy) i zmie
ń
ustawienie na
Off
(Wy
łą
czony).
b.
Pod
łą
cz kabel sieciowy do z
łą
cz karty sieciowej. Nie pod
łą
czaj kabla sieciowego do zintegrowanego z
łą
cza sieciowego na panelu tylnym
komputera.
11.
Zainstaluj wszystkie sterowniki wymagane dla karty, jak to opisano w dokumentacji karty.
Wyjmowanie karty PCI Express x16
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
W razie potrzeby od
łą
cz wszystkie kable pod
łą
czone do karty.
3.
Naci
ś
nij d
ź
wigni
ę
kciukiem, aby zwolni
ć
mocowanie.
4.
Naciskaj
ą
c d
ź
wigni
ę
wyci
ą
gnij kart
ę do góry ze złą
cza karty.
1
karta dobrze osadzona
2
karta
ź
le osadzona
3
uchwyt wewn
ą
trz gniazda
4
uchwyt zablokowany na zewn
ą
trz gniazda
Sample
This manual is suitable for devices