Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 135 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 135 of 261
3.
Wci
ś
nij wyst
ę
p, aby unie
ść
zatrzask mocowania karty.
4.
W razie potrzeby od
łą
cz wszystkie kable pod
łą
czone do karty.
5.
Chwy
ć
kart
ę za górne krawę
dzie i wyjmij j
ą
ze z
łą
cza.
6.
Je
ś
li usuwasz kart
ę
na sta
ł
e, zainstaluj za
ś
lepk
ę
w pustym gnie
ź
dzie rozszerzaj
ą
cym.
Je
ś
li potrzebujesz elementu za
ś
lepiaj
ą
cego,
skontaktuj si
ę
z firm
ą
Dell
.
7.
Opu
ść
zatrzask mocowania karty i doci
ś
nij go we w
ł
a
ś
ciwym miejscu.
8.
Za
łóż
wn
ę
k
ę
na kart
ę
rozszerzenia:
a.
Wyrównaj wypustki z boku wnę
ki karty z gniazdami z boku komputera i wsu
ń
wn
ę
k
ę
karty na miejsce.
b.
Upewnij si
ę
,
ż
e wn
ę
ki rozszerze
ń
s
ą
dok
ł
adnie osadzone w z
łą
czach p
ł
yty systemowej.
9.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
10.
Odinstaluj sterownik karty. Informacje na ten temat mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji karty.
11.
Po wyj
ę
ciu karty d
ź
wi
ę
kowej:
a.
Uruchom program konfiguracji systemu
, wybierz opcj
ę
Audio Controller
(Sterownik Audio) i zmie
ń
ustawienie na
On
(W
łą
czony).
b.
Pod
łą
cz zewn
ę
trzne urz
ą
dzenia audio do z
łą
czy audio na tylnym panelu komputera.
1
wn
ę
ka karty rozszerzenia
2
uchwyt
UWAGA:
W pustych otworach gniazd kart musi by
ć
zainstalowana za
ś
lepka, aby zachowa
ć
zgodno
ść
komputera z certyfikatami FCC. Za
ś
lepki
uniemo
ż
liwiaj
ą
przedostawanie si
ę
kurzu i brudu do wn
ę
trza komputera.
1
wn
ę
ka karty rozszerzenia
3
karty rozszerze
ń
(2)
2
gniazda
4
z
łą
cza p
ł
yty systemowej (2)
Sample
This manual is suitable for devices