Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 134 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 134 of 261
10.
Ponownie pod
łącz wszystkie kable, które został
y od
łą
czone w
punkcie 3
.
11.
Wepnij kable, które powinny być
pod
łą
czone do karty.
12.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
13.
Je
ż
eli zainstalowano kart
ę
d
ź
wi
ę
kow
ą
, nale
ż
y wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci:
a.
Uruchom program konfiguracji systemu
, wybierz opcj
ę
Audio Controller
(Sterownik Audio) i zmie
ń
ustawienie na
Off
(Wy
łą
czony).
b.
Pod
łą
cz zewn
ę
trzne urz
ą
dzenia audio do z
łą
czy karty d
ź
wi
ę
kowej komputera. Nie pod
łą
czaj zewn
ę
trznych urz
ą
dze
ń
audio do z
łą
cza mikrofonu,
g
ł
o
śników/sł
uchawek lub wej
ś
cia liniowego na tylnym panelu.
14.
Je
ż
eli zainstalowana zosta
ł
a karta sieciowa i chcesz wy
łą
czy
ć
zintegrowan
ą
kart
ę
sieciow
ą
:
a.
Uruchom program konfiguracji systemu
, wybierz opcj
ę
Network Controller
(Sterownik sieciowy) i zmie
ń
ustawienie na
Off
(Wy
łą
czony).
b.
Pod
łą
cz kabel sieciowy do z
łą
czy karty sieciowej. Nie pod
łą
czaj kabla sieciowego do zintegrowanego z
łą
cza sieciowego na panelu tylnym
komputera.
15.
Zainstaluj wszystkie sterowniki wymagane dla karty, jak to opisano w dokumentacji karty.
Usuwanie karty portu szeregowego z wn
ę
ki karty
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Usu
ń
wn
ę
k
ę
karty rozszerzenia:
a.
Sprawd
ź
kable po
łą
czone z kartami przez otwory w panelu tylnym. Od
łącz wszystkie kable, których dł
ugo
ść
uniemo
ż
liwia wyj
ę
cie wn
ę
ki karty z
komputera.
b.
Ostro
ż
nie poci
ą
gnij uchwyt i wyci
ą
gnij wn
ę
k
ę
karty z komputera.
1
wn
ę
ka karty rozszerzenia
3
karty rozszerze
ń
(2)
2
gniazda
4
z
łą
cza p
ł
yty systemowej (2)
POUCZENIE:
Kable karty nie powinny biec nad kartami lub za nimi. Kable biegn
ą
ce nad kartami mog
ą
uniemo
ż
liwi
ć
w
ł
a
ś
ciwe zamkni
ę
cie pokrywy
komputera lub spowodowa
ć
uszkodzenie sprz
ę
tu.
Sample
This manual is suitable for devices