Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 133 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 133 of 261
4.
Je
ś
li instalujesz now
ą
kart
ę
, usu
ń
za
ś
lepk
ę
z pustego otworu gniazda karty.
Je
ś
li wymieniasz kart
ę
ju
ż
zainstalowan
ą
w komputerze, wyjmij kart
ę
. W razie potrzeby od
łą
cz wszystkie kable pod
łą
czone do karty. Chwy
ć
kart
ę
za
kraw
ę
dzie i wyjmij j
ą
ze z
łą
cza.
5.
Przygotuj now
ą
kart
ę
do instalacji.
6.
Naci
ś
nij wyst
ę
p zwalniaj
ą
cy, aby unie
ść
zatrzask mocowania karty.
7.
Zdecydowanym ruchem wsu
ń
kart
ę
do z
łą
cza karty we wn
ę
ce rozszerzenia.
8.
Opu
ść
zatrzask mocowania karty i doci
ś
nij go, a
ż
wskoczy na miejsce, mocuj
ą
c kart
ę
w komputerze.
9.
Za
łóż
wn
ę
k
ę
na kart
ę
rozszerzenia:
a.
Wyrównaj wypustki z boku wnę
ki karty z gniazdami z boku komputera i wsu
ń
wn
ę
k
ę
karty na miejsce.
b.
Upewnij si
ę
,
ż
e wn
ę
ki rozszerze
ń
s
ą
dok
ł
adnie osadzone w z
łą
czach p
ł
yty systemowej.
1
wn
ę
ka karty rozszerzenia
2
uchwyt
UWAGA:
Informacje dotycz
ą
ce konfigurowania karty, wykonywania wewn
ę
trznych po
łą
cze
ń
lub innego dostosowywania jej do u
ż
ywania w komputerze
mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji do
łą
czonej do karty.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Niektóre karty sieciowe automatycznie uruchamiają
komputer po pod
łą
czeniu do sieci. Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem,
przed instalowaniem kart nale
ż
y zawsze wy
łą
cza
ć
komputer z gniazda elektrycznego.
1
zatrzask zwalniaj
ą
cy
4
z
łą
cze kraw
ę
dziowe karty
2
zatrzask mocowania karty
5
z
łą
cze karty
3
karta
Sample
This manual is suitable for devices