Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 131 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 131 of 261
6.
Umie
ść
kart
ę
w gnie
ź
dzie i mocno j
ą
doci
ś
nij. Upewnij si
ę
, czy karta dobrze trzyma si
ę
w gnie
ź
dzie.
7.
Delikatnie wci
ś
nij zatrzask mocowania karty, aby zabezpieczy
ć
kart
ę
.
8.
Wepnij kable, które powinny być
pod
łą
czone do karty.
9.
Po zainstalowaniu karty muzycznej:
a.
Uruchom program konfiguracji systemu
, wybierz opcj
ę
Audio Controller
(Sterownik Audio) i zmie
ń
ustawienie na
Off
(Wy
łą
czony).
b.
Pod
łą
cz zewn
ę
trzne urz
ą
dzenia audio do z
łą
czy karty d
ź
wi
ę
kowej komputera. Zewn
ę
trznych urz
ą
dze
ń
audio nie nale
ż
y pod
łą
cza
ć
do z
łą
czy
mikrofonu, g
ł
o
śników/sł
uchawek b
ą
d
ź
wej
ś
cia liniowego na tylnym lub przednim panelu.
10.
Je
ż
eli zainstalowana zosta
ł
a karta sieciowa i chcesz wy
łą
czy
ć
zintegrowan
ą
kart
ę
sieciow
ą
:
a.
Uruchom program konfiguracji systemu
, wybierz opcj
ę
Network Controller
(Sterownik sieciowy) i zmie
ń
ustawienie na
Off
(Wy
łą
czony).
b.
Pod
łą
cz kabel sieciowy do z
łą
czy karty sieciowej. Nie nale
ż
y pod
łą
cza
ć
kabla sieciowego do wbudowanego z
łą
cza sieciowego na tylnym panelu.
11.
Zainstaluj wszystkie sterowniki wymagane dla karty, jak to opisano w dokumentacji karty.
Wyjmowanie karty PCI
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Delikatnie naci
ś
nij wyst
ę
p zwalniaj
ą
cy zatrzasku mocowania karty i odchyl go na zewn
ą
trz.
3.
W razie potrzeby od
łą
cz wszystkie kable pod
łą
czone do karty.
4.
Chwy
ć
kart
ę za górne krawę
dzie i wyjmij j
ą
ze z
łą
cza.
2
zatrzask zwalniaj
ą
cy
3
karta
4
z
łą
cze kraw
ę
dziowe karty
5
z
łą
cze karty
OSTRZE
Ż
ENIE:
Niektóre karty sieciowe automatycznie uruchamiają
komputer po pod
łą
czeniu do sieci. Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem,
przed instalowaniem kart nale
ż
y zawsze wy
łą
cza
ć
komputer z gniazda elektrycznego.
1
karta dobrze osadzona
2
karta
ź
le osadzona
3
uchwyt wewn
ą
trz gniazda
4
uchwyt zablokowany na zewn
ą
trz gniazda
POUCZENIE:
Kable karty nie powinny biec nad kartami lub za nimi. Kable biegn
ą
ce nad kartami mog
ą
uniemo
ż
liwi
ć
w
ł
a
ś
ciwe zamkni
ę
cie pokrywy
komputera lub spowodowa
ć
uszkodzenie sprz
ę
tu.
POUCZENIE:
Pod
łą
czaj
ą
c kabel sieciowy, nale
ż
y najpierw pod
łą
czy
ć
go do na
ś
ciennego gniazda sieci, a nast
ę
pnie do komputera.
Sample
This manual is suitable for devices