Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 130 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 130 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Karty PCI i PCI Express oraz karty portu szeregowego
Karty PCI i PCI Express oraz karty portu szeregowego
Komputer Dell™ obsł
uguje kart
ę
portu szeregowego i posiada nast
ę
puj
ą
ce gniazda kart PCI i PCI Express:
l
Dwa gniazda niskich
kart PCI
l
Jedno gniazdo niskiej
karty PCI Express x16
Karty PCI
Instalowanie karty PCI
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Delikatnie naci
ś
nij wyst
ę
p zwalniaj
ą
cy na zatrzasku mocowania karty.
3.
Je
ś
li instalujesz now
ą
kart
ę
, usu
ń
za
ś
lepk
ę
z otworu gniazda karty. Nast
ę
pnie przejd
ź
do kroku 5.
4.
Je
ś
li wymieniasz kart
ę
ju
ż
zainstalowan
ą
w komputerze, wyjmij kart
ę
. W razie potrzeby od
łą
cz wszystkie kable pod
łą
czone do karty.
5.
Przygotuj kart
ę
do instalacji.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z Informacjami o produkcie
.
POUCZENIE:
Aby zapobiec uszkodzeniom elementów wewną
trz komputera spowodowanym przez wy
ł
adowania elektrostatyczne, nale
ż
y pozby
ć
si
ę
ładunków elektrostatycznych z ciał
a przed dotkni
ęciem któregokolwiek z elektronicznych elementów komputera. Moż
na to zrobi
ć
, dotykaj
ą
c
niemalowanej metalowej powierzchni na obudowie komputera.
UWAGA:
W komputerze Dell wykorzystywane s
ą
jedynie gniazda PCI. Karty ISA nie s
ą
obs
ł
ugiwane.
UWAGA:
Informacje dotycz
ą
ce konfigurowania karty, wykonywania wewn
ę
trznych po
łą
cze
ń
lub innego dostosowywania jej do u
ż
ywania w komputerze
mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji do
łą
czonej do karty.
1
zatrzask mocowania karty
Sample
This manual is suitable for devices