Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 13 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 261
3.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
4.
Pod
łą
cz komputer i monitor do gniazd elektrycznych i w
łą
cz ich zasilanie.
5.
Wy
łą
cz komputer
po pojawieniu si
ę
na ekranie pulpitu systemu Microsoft
®
Windows
®
.
6.
Wy
łą
cz monitor i od
łą
cz go od gniazda elektrycznego.
7.
Od
łą
cz kabel zasilania komputera od gniazda zasilaj
ą
cego, a nast
ę
pnie naci
ś
nij przycisk zasilania, aby uziemi
ć
p
ł
yt
ę
systemow
ą
.
8.
Zdejmij obudow
ę
komputera.
9.
Znajd
ź
2-pinow
ą
zwork
ę
has
ł
a na p
ł
ycie systemowej i zamontuj j
ą
, aby uaktywni
ć
funkcj
ę
has
ł
a.
10.
Na
łóż
pokryw
ę
komputera.
11.
Pod
łą
cz komputer i pozosta
ł
e urz
ą
dzenia do gniazd elektrycznych i w
łą
cz je.
12.
Przypisz nowe has
ł
o systemowe i/lub has
ł
o administratora.
Usuwanie ustawie
ń
CMOS
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Zresetuj bie
żą
ce ustawienia CMOS:
a.
Znajd
ź
zworki has
ł
a (PSWD) oraz CMOS (RTC_RST)
na p
ł
ycie systemowej.
b.
Od
łą
cz wtyczk
ę
zworki has
ła od pinów.
c.
Umie
ść
zwork
ę
has
ł
a na stykach RTC_RST i poczekaj oko
ł
o 5 sekund.
d.
Zdejmij zwork
ę
has
ła ze styków RTC_RST i umieść
j
ą
z powrotem na stykach.
3.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
4.
Je
ż
eli u
ż
ywany jest stojak, za
łóż
go.
5.
Pod
łą
cz komputer i pozosta
ł
e urz
ą
dzenia do gniazd elektrycznych i w
łą
cz je.
Technologia Hyper-Threading
Technologia Hyper-Threading jest technologi
ą
firmy Intel
®
,
która moż
e zwi
ę
kszy
ć
ca
ł
kowit
ą
wydajno
ść
komputera dzi
ę
ki temu,
ż
e umo
ż
liwia jednemu
fizycznemu procesorowi dzia
ł
anie jako dwa logiczne procesory, zdolne wykonywa
ć
okre
ślone zadania równolegle. Zaleca się
korzystanie z systemu
operacyjnego Microsoft
®
Windows
®
XP Service Pack 1 (SP1) lub nowszego, poniewa
ż
jest on zoptymalizowany pod k
ą
tem wykorzystania technologii Hyper-
Threading. Chocia
ż
z technologii Hyper-Threading mog
ą
korzysta
ć różne programy, to niektóre z nich nie został
y zoptymalizowane pod jej k
ą
tem i mog
ą
wymaga
ć
aktualizacji ze strony producenta oprogramowania. Nale
ż
y skontaktowa
ć
si
ę
z producentem oprogramowania w celu uzyskania informacji na temat
u
ż
ywania technologii Hyper-Threading z oprogramowaniem.
Aby okre
ś
li
ć
, czy komputer u
ż
ywa technologii Hyper-Threading, nale
ż
y wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci:
Zerowanie zegara czasu rzeczywistego (chwilowe
zwarcie).
ze zwork
ą
bez zworki
POUCZENIE:
Pod
łą
czaj
ą
c kabel sieciowy, nale
ż
y najpierw pod
łą
czy
ć
go do na
ś
ciennego gniazda sieci, a nast
ę
pnie do komputera.
UWAGA:
Spowoduje to w
łą
czenie funkcji hase
ł
. Po
uruchomieniu programu konfiguracji systemu
opcje has
ł
a systemowego i administratora s
ą
ustawiane na
Not Set
(Nieustawione)
oznacza to,
ż
e funkcja hase
ł
jest w
łą
czona, ale nie zosta
ł
o przypisane
ż
adne has
ł
o.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
POUCZENIE:
Pod
łą
czaj
ą
c kabel sieciowy, nale
ż
y najpierw pod
łą
czy
ć
go do na
ś
ciennego gniazda sieci, a nast
ę
pnie do komputera.
Sample
This manual is suitable for devices