Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 129 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 129 of 261
Ustawienia zworek
Lokalizacje zworek zosta
ł
y przedstawione poni
ż
ej.
Powrót do spisu tre
ś
ci
Komputer typu Desktop
Zworka
Ustawienie
Opis
PSWD
Funkcje has
ł
a s
ą
w
łą
czone (domy
ś
lnie).
Funkcje hase
ł
s
ą
wy
łą
czone.
RTCRST
Zegar czasu rzeczywistego nie zosta
ł
wyzerowany
(domy
ś
lnie).
Zerowanie zegara czasu rzeczywistego (chwilowe
zwarcie).
ze zwork
ą
bez zworki
Sample
This manual is suitable for devices