Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 127 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 127 of 261
Wn
ę
trze komputera
3
z
łą
cze karty
sieciowej
Aby pod
łą
czy
ć
komputer do sieci lub modemu szerokopasmowego,
pod
łą
cz jeden koniec kabla sieciowego do gniazda sieciowego, sieci lub
modemu szerokopasmowego. Pod
łą
cz drugi koniec kabla sieciowego do
z
łą
cza karty sieciowej z ty
ł
u komputera. Klikni
ę
cie oznacza,
ż
e kabel
sieciowy zosta
ł
w
ł
a
ś
ciwie umocowany.
UWAGA:
Nale
ż
y uwa
ż
a
ć
, aby nie pod
łą
czy
ć
kabla telefonicznego do
z
łą
cza sieciowego.
W komputerach z kart
ą
sieciow
ą
nale
ż
y u
ż
y
ć
z
łą
cza na karcie.
Zaleca si
ę
stosowanie w sieciach okablowania oraz z
łą
czy kategorii 5.
Je
ś
li istnieje konieczno
ść
u
ż
ycia okablowania kategorii 3, nale
ż
y
ustawi
ć
szybko
ść
sieci na 10 Mb/s, aby zapewni
ć
prawid
ł
owe dzia
ł
anie.
4
lampka
aktywno
ś
ci
sieci
Miga na
żół
to, gdy komputer przesy
ł
a lub odbiera dane poprzez sie
ć
.
Du
ż
e nat
ęż
enie ruchu sieciowego mo
ż
e spowodowa
ć
,
ż
e lampka
b
ę
dzie stale w
łą
czona.
5
z
łą
cze wej
ś
cia
liniowego
Niebieskie z
łą
cze wej
ś
cia line-in umo
ż
liwia pod
łą
czenie urz
ą
dzenia
nagrywaj
ą
cego/odtwarzaj
ą
cego, takiego jak magnetofon, odtwarzacz
CD czy magnetowid.
W komputerach z kart
ą
d
ź
wi
ę
kow
ą
nale
ż
y u
ż
y
ć
z
łą
cza na karcie.
6
z
łą
cze wyj
ś
cia
liniowego
Zielone z
łą
cze line-out umo
ż
liwia pod
łą
czenie s
ł
uchawek i wi
ę
kszo
ś
ci
g
ł
o
śników z wbudowanym wzmacniaczem.
W komputerach z kart
ą
d
ź
wi
ę
kow
ą
nale
ż
y u
ż
y
ć
z
łą
cza na karcie.
7
z
łą
cze
mikrofonu
Róż
owe z
łą
cze mikrofonu s
ł
u
ż
y do pod
łą
czania mikrofonu komputera
osobistego w celu przekazywania g
ł
osowego lub muzycznego sygna
ł
u
wej
ś
ciowego do programu muzycznego lub telefonicznego.
W komputerach z kart
ą
d
ź
wi
ę
kow
ą
z
łą
cze mikrofonu znajduje si
ę
na
karcie.
8
z
łą
cza USB 2.0
(6)
Tylnych z
łą
czy USB nale
ż
y u
ż
ywa
ć
dla urz
ą
dze
ń
pod
łą
czanych na sta
ł
e,
takich jak klawiatura czy drukarka.
9
z
łą
cze karty
graficznej
Do tego niebieskiego z
łą
cza nale
ż
y pod
łą
czy
ć
kabel monitora zgodnego
ze standardem VGA.
UWAGA:
Je
ż
eli naby
ł
e
ś
opcjonaln
ą
kart
ę
graficzn
ą
z
łą
cze to b
ę
dzie
zakryte nak
ł
adk
ą
. Pod
łą
cz monitor do z
łą
cza na karcie graficznej. Nie
zdejmuj nak
ł
adki.
UWAGA:
W przypadku karty wideo obs
ł
uguj
ą
cej dwa monitory nale
ż
y
u
ż
y
ć podwójnego kabla dostarczonego z komputerem.
10
z
łą
cze portu
szeregowego
Umo
ż
liwia pod
łą
czenie do portu szeregowego urz
ą
dze
ń
szeregowych,
takich jak urz
ą
dzenia przeno
ś
ne. Domy
ś
lne ustawienia to COM1 dla
z
łą
cza szeregowego 1 oraz COM2 dla z
łą
cza szeregowego 2.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Opcje konfiguracji systemu
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodnik z informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby unikn
ąć
pora
ż
enia pr
ą
dem, przed zdejmowaniem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od gniazda elektrycznego.
POUCZENIE:
Podczas otwierania obudowy komputera nale
ż
y zachowa
ć
ostro
ż
no
ść
, aby unikn
ąć
przypadkowego od
łą
czenia kabli od p
ł
yty systemowej.
Sample
This manual is suitable for devices