Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 126 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 126 of 261
Widok z ty
ł
u
Z
łą
cza na tylnym panelu
aktywno
ś
ci dysku
twardego
8
z
łą
cze
s
ł
uchawkowe
Z
łą
cze s
ł
uchawek umo
ż
liwia pod
łą
czenie s
ł
uchawek i wi
ę
kszo
ś
ci
g
ł
o
śników.
9
z
łą
cze mikrofonu
Z
łą
cze mikrofonu umo
ż
liwia pod
łą
czenie mikrofonu.
10
nap
ę
d dyskietek
Do tego nap
ę
du nale
ż
y wk
ł
ada
ć
dyskietki.
11
nap
ę
d CD/DVD
Do tego nap
ę
du nale
ż
y wk
ł
ada
ć
dyski CD lub DVD (o ile dotyczy).
1
gniazda kart
Umo
ż
liwiaj
ą
dost
ę
p do z
łą
czy zainstalowanych kart PCI i PCI Express.
2
z
łą
cza na
tylnym panelu
Do odpowiednich z
łą
czy pod
łą
cza si
ę
urz
ą
dzenia szeregowe, USB lub inne.
3
z
łą
cze zasilania
Umo
ż
liwia pod
łą
czenie kabla zasilania.
4
prze
łą
cznik
wyboru napi
ę
cia
Komputer jest wyposa
ż
ony w r
ę
czny prze
łą
cznik wyboru napi
ę
cia.
Aby unikn
ąć
uszkodzenia komputera przez niew
ł
a
ś
ciwe ustawienie
prze
łą
cznika r
ę
cznego wyboru warto
ś
ci napi
ę
cia, prze
łą
cznik nale
ż
y ustawi
ć
na warto
ść
napi
ę
cia najbardziej zbli
ż
on
ą do parametrów źródł
a zasilania
dost
ę
pnego w miejscu pobytu.
POUCZENIE:
Prze
łą
cznik wyboru warto
ś
ci napi
ę
cia nale
ż
y ustawi
ć
w
po
ł
o
ż
eniu 115 V, mimo
ż
e napi
ę
cie
źródł
a zasilania w Japonii wynosi 100 V.
Nale
ż
y tak
ż
e upewni
ć
si
ę
,
ż
e monitor i pod
łą
czone urz
ą
dzenia spe
ł
niaj
ą
wymagania dotycz
ą
ce zasilania umo
ż
liwiaj
ą
ce im dzia
ł
anie w regionie
u
ż
ytkownika.
5
ucho k
łódki
Aby zablokowa
ć
pokryw
ę
komputera, nale
ż
y za
ł
o
ż
y
ć
blokad
ę
.
6
zatrzask
zwalniaj
ą
cy
pokryw
ę
Umo
ż
liwia otwarcie obudowy komputera.
1
z
łą
cze
równoległ
e
Do z
łącza równoległ
ego pod
łą
cza si
ę
urz
ądzenia równoległ
e, takie jak
drukarki. Drukark
ę
USB nale
ż
y pod
łą
cza
ć
do z
łą
cza USB.
UWAGA:
Wbudowane z
łącze równoległ
e jest automatycznie
wy
łą
czane, je
ś
li komputer wykryje zainstalowan
ą
kart
ę
zawieraj
ą
c
ą
z
łącze równoległ
e korzystaj
ą
ce z tego samego adresu. Wi
ę
cej
informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Opcje konfiguracji systemu
.
2
kontrolka
integralno
ś
ci
łą
cza
l
Zielona
Istnieje dobre po
łą
czenie pomi
ę
dzy komputerem a
sieci
ą
o przepustowo
ś
ci 10 Mb/s.
l
Pomara
ń
czowa
Istnieje dobre po
łą
czenie pomi
ę
dzy
komputerem a sieci
ą
o przepustowo
ś
ci 100 Mb/s.
l
Żół
ta
Istnieje dobre po
łą
czenie pomi
ę
dzy komputerem i sieci
ą
o przepustowo
ś
ci 1 Gbps (lub 1000 Mbps).
l
Wy
łą
czona
Komputer nie wykrywa fizycznego po
łą
czenia z
sieci
ą
.
Sample
This manual is suitable for devices