Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 122 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 122 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Wymiana p
ł
yty systemowej
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Wyjmowanie p
ł
yty systemowej: Komputery w obudowie typu mini-wie
ż
a, biurkowej i SFF
1.
Za pomoc
ą
menu Start zamknij system operacyjny i wy
łą
cz komputer.
2.
Upewnij si
ę
,
ż
e komputer i pod
łą
czone urz
ą
dzenia s
ą
wy
łą
czone. Je
ś
li komputer i pod
łą
czone urz
ą
dzenia nie wy
łą
czy
ł
y si
ę
automatycznie po wy
łą
czeniu
komputera, wy
łą
cz je teraz.
3.
Od
ůŕ
cz od komputera wszelkie linie telefoniczne i telekomunikacyjne.
4.
Od
łą
cz komputer i wszystkie pod
łą
czone urz
ą
dzenia od gniazd elektrycznych, a nast
ę
pnie naci
ś
nij przycisk zasilania, aby uziemi
ć
p
ł
yt
ę
systemow
ą
.
5.
Zdejmij pokryw
ę
komputera:
l
Zdejmij
pokryw
ę
komputera w obudowie typu mini
-
wie
ż
a
.
l
Zdejmij
pokryw
ę
komputera biurkowego
.
l
Zdejmij
pokryw
ę
kompuetera w obudowie typu SFF
.
6.
Wyjmij wszystkie elementy, które ograniczają
dost
ę
p do p
ł
yty systemowej (nap
ę
dy CD/DVD, nap
ę
d dyskietek, dysk twardy, panel we/wy (z wyj
ą
tkiem
komputera w obudowie SFF)).
7.
Wyjmij zespół
radiatora i procesor:
l
Wyjmij
procesor i zespó
ł
radiatora komputera w obudowie typu mini
-
wie
ż
a
.
l
Wyjmij
procesor i zespó
ł
radiatora komputera biurkowego
.
l
Wyjmij
procesor i zespó
ł
radiatora komputera w obudowie SFF
.
8.
Od
łą
cz wszystkie kable od p
ł
yty systemowej.
9.
Odkr
ęć
wkr
ę
ty z p
ł
yty systemowej. Lokalizacja wkr
ętów został
a przedstawiona na poni
ż
szych ilustracjach:
l
Lokalizacja wkr
ętów został
a przedstawiona na ilustracji
Wkr
ę
ty p
ł
yty systemowej komputera w obudowie typu mini
-
wie
ż
a
.
l
Lokalizacja wkr
ętów został
a przedstawiona na ilustracji
Wkr
ę
ty p
ł
yty systemowej komputera biurkowego
.
l
Lokalizacja wkr
ętów został
a przedstawiona na ilustracji
Wkr
ę
ty p
ł
yty systemowej komputera w obudowie SFF
.
10.
Wyci
ą
gnij p
ł
yt
ę
systemow
ą
w kierunku przedniej cz
ęś
ci komputera, a nast
ę
pnie podnie
ś
j
ą do góry i wyjmij z komputera.
Wkr
ę
ty p
ł
yty systemowej komputera w obudowie typu mini-wie
ż
a
POUCZENIE:
Od
łą
czaj
ą
c kabel sieciowy, nale
ż
y najpierw od
łą
czy
ć
go od komputera, a nast
ę
pnie od na
ś
ciennego gniazda sieci.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem, przed zdejmowaniem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od gniazda
elektrycznego.
POUCZENIE:
Przed dotkni
ę
ciem dowolnego elementu wewn
ą
trz komputera nale
ż
y pozby
ć
si
ę ładunków elektrostatycznych z ciał
a, dotykaj
ą
c dowolnej
nielakierowanej powierzchni komputera, np. metalowych elementów z tył
u komputera. W trakcie pracy nale
ż
y od czasu do czasu dotyka
ć
nielakierowanej powierzchni metalowej, aby rozproszy
ć ładunki elektrostatyczne, które mogł
yby uszkodzi
ć
wewn
ę
trzne podzespo
ł
y.
Sample
This manual is suitable for devices