Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 121 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 121 of 261
6.
Po wy
ś
wietleniu ekranu
Regional and Language Options
(Opcje regionalne i j
ę
zykowe) wybierz ustawienia dla danej lokalizacji, a nast
ę
pnie kliknij
Next
(Dalej).
7.
Na ekranie
Personalize Your Software
(Spersonalizuj swoje oprogramowanie) wpisz swoje imi
ę
, nazwisko oraz nazw
ę
firmy (opcjonalnie) i kliknij
Next
(Dalej).
8.
W oknie
Computer Name and Administrator Password
(Nazwa komputera i has
ł
o administratora) wpisz nazw
ę
danego komputera (lub zaakceptuj
podan
ą
) oraz has
ł
o, a nast
ę
pnie kliknij
Next
(Dalej).
9.
Je
ś
li zostanie wy
ś
wietlony ekran
Modem Dialing Information
(Informacje o wybieraniu numerów przez modem), wpisz żą
dane informacje i kliknij
Next
(Dalej).
10.
W oknie
Date and Time Settings
(Ustawienia daty i godziny) wpisz dat
ę
, godzin
ę
i stref
ę
czasow
ą
, a nast
ę
pnie kliknij
Next
(Dalej).
11.
Je
ś
li zostanie wy
ś
wietlony ekran
Networking Settings
(Ustawienia sieci), kliknij opcj
ę
Typical
(Typowe), a nast
ę
pnie kliknij
Next
(Dalej).
12.
Je
ś
li podczas ponownej instalacji systemu Windows XP Professional u
ż
ytkownik zostanie poproszony o podanie dodatkowych informacji dotycz
ą
cych
konfiguracji sieci, nale
ż
y wpisa
ć
odpowiednie dane. Je
ś
li nie wiadomo, jakie ustawienia poda
ć
, nale
ż
y zaakceptowa
ć
warto
ś
ci domy
ś
lne.
Windows XP rozpoczyna instalacj
ę swoich komponentów i konfigurowanie komputera. Komputer zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.
13.
Po wy
ś
wietleniu ekranu
Welcome to Microsoft
(Witamy w firmie Microsoft) kliknij
Next
(Dalej).
14.
Gdy pojawi si
ę
komunikat
How will this computer connect to the Internet?
(Jak pod
łą
czy
ć
komputer do Internetu?), kliknij
Skip
(Pomi
ń
).
15.
Gdy pojawi si
ę
ekran
Ready to register with Microsoft?
(Zarejestrowa
ć
w firmie Microsoft?), zaznacz pole
No, not at this time
(Nie, nie tym razem) i
kliknij przycisk
Next
(Dalej).
16.
Gdy pojawi sie ekran
Who will use this computer?
(Kto b
ę
dzie korzysta
ł
z tego komputera?), mo
ż
na poda
ć
do pi
ę
ciu u
żytkowników.
17.
Kliknij przycisk
Next
(Dalej).
18.
Kliknij
Finish
(Zako
ń
cz), aby zako
ń
czy
ć
instalacj
ę
i wyjmij dysk CD.
19.
Zainstaluj ponownie odpowiednie sterowniki
z dysku CD
Drivers and Utilities
.
20.
Ponownie zainstaluj oprogramowanie antywirusowe.
21.
Ponownie zainstaluj wszystkie programy.
Powrót do spisu tre
ś
ci
POUCZENIE:
Po wy
ś
wietleniu nast
ę
puj
ą
cego komunikatu nie nale
ż
y naciska
ć ż
adnego klawisza:
Press any key to boot from the CD
(Naci
ś
nij dowolny
klawisz, aby dokona
ć
rozruchu z dysku CD).
UWAGA:
Czas potrzebny na zako
ń
czenie instalacji zale
ż
y od rozmiaru dysku twardego i szybko
ś
ci komputera.
POUCZENIE:
Po wy
ś
wietleniu nast
ę
puj
ą
cego komunikatu nie nale
ż
y naciska
ć ż
adnego klawisza:
Press any key to boot from the CD
(Naci
ś
nij dowolny
klawisz, aby dokona
ć
rozruchu z dysku CD).
UWAGA:
Aby ponownie zainstalowa
ć
i aktywowa
ć
programy pakietu Microsoft Office lub Microsoft Works Suite, potrzebny jest Klucz Produktu
umieszczony na ok
ładce opakowania tych programów.
Sample
This manual is suitable for devices