Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 120 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 120 of 261
Ponowna instalacja systemu Microsoft Windows XP
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
W przypadku planowania ponownej instalacji systemu Windows XP w celu naprawienia problemu z nowo zainstalowanym sterownikiem, nale
ż
y najpierw
spróbować
u
ż
y
ć
funkcji
Device Driver Rollback
(Przywracanie sterowników urzą
dze
ń
) systemu Windows XP. Je
ś
li proces Przywracania sterownika nie rozwi
ąż
e
problemu, u
ż
yj funkcji
System Restore
(Przywracanie systemu), aby przywrócić
system operacyjny do stanu, w jakim znajdowa
ł
si
ę
przed zainstalowaniem
nowego sterownika.
Aby zainstalowa
ć
ponownie system Windows XP, potrzebne s
ą
nast
ę
puj
ą
ce elementy:
l
Dysk CD z
systemem operacyjnym
Dell™
l
Dysk CD Dell
Drivers and Utilities
Ponowna instalacja systemu Windows XP
Aby przeinstalowa
ć
system Windows XP, wykonaj wszystkie poni
ż
sze dzia
ł
ania w takiej kolejno
ś
ci, w jakiej zosta
ł
y opisane.
Proces ponownej instalacji mo
ż
e potrwa
ć
od 1 do 2 godzin. Po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego nale
ż
y ponownie zainstalowa
ć
sterowniki
urz
ą
dze
ń
, oprogramowanie antywirusowe i inne oprogramowanie.
Uruchamianie z dysku CD systemu operacyjnego
1.
Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie otwarte programy.
2.
W
łóż
dysk CD zawieraj
ą
cy
system operacyjny
. Kliknij
Exit
(Zako
ń
cz), je
ś
li pojawi si
ę
komunikat
Install Windows XP
(Instalacja Windows XP).
3.
Uruchom komputer.
4.
Naci
ś
nij klawisz <F12> zaraz po wy
świetleniu logo DELL™.
Je
ś
li pojawi si
ę
logo systemu operacyjnego, poczekaj, a
ż
zobaczysz pulpit Windows, a nast
ę
pnie wy
łącz komputer i spróbuj ponownie.
5.
Naciskaj
ą
c klawisze strza
ł
ek, zaznacz pozycj
ę
CD-ROM
, a nast
ę
pnie naci
ś
nij klawisz <Enter>.
6.
Po wy
ś
wietleniu komunikatu
Press any key to boot from CD
(Naci
ś
nij dowolny klawisz, aby dokona
ć
rozruchu z dysku CD) naci
ś
nij dowolny klawisz.
Instalacja systemu Windows XP
1.
Po wy
ś
wietleniu ekranu
Windows XP Setup
(Instalacja systemu Windows XP) naci
ś
nij klawisz <Enter>, aby wybra
ć
opcj
ę
To set up Windows now
(Instalowanie systemu Windows teraz).
2.
Przeczytaj informacje umieszczone na ekranie
Microsoft Windows Licensing Agreement
(Umowa licencyjna systemu Microsoft Windows) i naci
ś
nij
przycisk <F8>, aby zaakceptowa
ć
umow
ę
licencyjn
ą
.
3.
Je
ś
li na komputerze jest ju
ż
zainstalowany system Windows XP i u
ż
ytkownik chce odzyska
ć
aktualne dane systemu Windows XP, nale
ż
y wpisa
ć
r
w celu
wybrania opcji naprawiania, a nast
ę
pnie wyj
ąć
dysk CD.
4.
Je
ś
li zainstalowana ma by
ć
nowa kopia systemu Windows XP, naci
ś
nij klawisz <Esc>, aby wybra
ć
t
ę
opcj
ę
.
5.
Naci
ś
nij klawisz <Enter>, aby zaznaczy
ć
wskazan
ą
partycj
ę
(opcja zalecana), a nast
ę
pnie post
ę
puj zgodnie z instrukcjami ukazuj
ą
cymi si
ę
na ekranie.
Zostanie wy
ś
wietlony ekran
Windows XP Setup
(Instalacja systemu Windows XP), a system operacyjny rozpocznie kopiowanie plików i instalowanie
urz
ą
dze
ń
. Komputer zostanie kilka razy automatycznie uruchomiony ponownie.
POUCZENIE:
Aby ponownie zainstalowa
ć
system operacyjny, nale
ż
y u
ż
y
ć dodatku Windows XP Service Pack 1 lub póź
niejszego.
POUCZENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem instalowania nale
ż
y wykona
ć kopie zapasowe wszystkich plików danych na głównym dysku twardym. W
konwencjonalnych konfiguracjach dysków twardych, za główny dysk twardy uznaje się
pierwszy dysk wykryty przez komputer.
UWAGA:
Dysk CD
Drivers and Utilities
zawiera sterowniki zainstalowane fabrycznie podczas monta
ż
u komputera. Do za
ł
adowania wszelkich
wymaganych sterowników należ
y u
ż
y
ć
dysku CD
Drivers and Utilities
.
POUCZENIE:
Dysk CD zawieraj
ą
cy
system operacyjny
udost
ę
pnia opcje ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows XP. Opcje te mog
ą
spowodowa
ć
zast
ąpienie plików i mieć
wp
ł
yw na programy zainstalowane na dysku twardym. Dlatego nie nale
ż
y ponownie instalowa
ć
systemu
operacyjnego Windows XP, o ile pomoc techniczna firmy Dell nie zaleci wykonania tej czynno
ś
ci.
POUCZENIE:
Aby unikn
ąć konfliktów z systemem Windows XP, przed ponowną
instalacj
ą
systemu nale
ż
y wy
łą
czy
ć
programy antywirusowe
zainstalowane na komputerze. Informacje na ten temat mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji oprogramowania.
Sample
This manual is suitable for devices