Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 119 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 119 of 261
2.
Kliknij opcj
ę
System Restore
(Przywracanie systemu).
3.
Wykonaj instrukcje pokazane na ekranie.
Przywracanie komputera do wcze
ś
niejszego stanu
1.
Kliknij przycisk
Start
, wska
ż
polecenie
All Programs
(Wszystkie programy)
®
Accessories
(Akcesoria)
®
System Tools
(Narz
ę
dzia systemowe), a
nast
ę
pnie kliknij polecenie
System Restore
(Przywracanie systemu).
2.
Upewnij si
ę
,
ż
e wybrana jest opcja
Restore my computer to an earlier time
(Przywróć mój komputer do wcześ
niejszego stanu), i kliknij
Next
(Dalej).
3.
Klikn ij na dat
ę
,
do której chcesz przywrócić swój komputer.
Na ekranie
Select a Restore Point
(Wybieranie punktu przywracania) dost
ę
pny jest kalendarz, umo
ż
liwiaj
ą
cy przegl
ądanie i wybór punktów
przywracania. Ka
ż
da data z dost
ę
pnymi punktami przywracania jest wy
ś
wietlona czcionk
ą
pogrubion
ą
.
4.
Wybierz punkt przywracania i kliknij
Next
(Dalej).
Je
ż
eli w kalendarzu jest tylko jeden punkt przywracania, wtedy ten punkt zostanie automatycznie wybrany. Je
ś
li dost
ę
pne s
ą
dwa lub wi
ęcej punktów
przywracania, kliknij odpowiedni punkt.
5.
Kliknij przycisk
Next
(Dalej).
Gdy funkcja przywracania systemu zako
ń
czy zbieranie danych, zostanie wy
ś
wietlone okno
Restoration Complete
(Przywracanie uko
ń
czone), a
nast
ę
pnie komputer zostanie uruchomiony ponownie.
6.
Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij
OK
.
Aby zmieni
ć punkt przywrócenia, możesz albo powtórzyć
wszystkie czynno
ś
ci dla innego punktu przywracania, albo cofn
ąć
przywracanie.
Wycofanie ostatniego przywracania systemu
1.
Kliknij przycisk
Start
, wska
ż
opcj
ę
All Programs
(Wszystkie programy)
®
Accessories
(Akcesoria)
®
System Tools
(Narz
ę
dzia systemowe), a nast
ę
pnie
kliknij
System Restore
(Przywracanie systemu).
2.
Wybierz pozycj
ę
Undo my last restoration
(Cofnij moje ostatnie przywracanie) i kliknij
Next
(Dalej).
3.
Kliknij przycisk
Next
(Dalej).
Zostanie wy
ś
wietlony ekran
System Restore
(Przywracanie systemu), po czym nast
ą
pi ponowne uruchomienie komputera.
4.
Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij
OK
.
W
łą
czanie funkcji Przywracanie systemu
Je
ż
eli ponownie instalujesz Windows XP z mniej ni
ż
200 MB dost
ę
pnego miejsca na twardym dysku, Przywracanie systemu zostanie automatycznie wy
łą
czone.
Aby sprawdzi
ć
, czy funkcja Przywracanie systemu jest w
łą
czona:
1.
Kliknij przycisk
Start
, a nast
ę
pnie kliknij polecenie
Control
Panel
(Panel sterowania).
2.
Kliknij opcj
ę
Performance and Maintenance
(Wydajno
ść
i konserwacja).
3.
Kliknij pozycj
ę
System
.
4.
Kliknij zak
ł
adk
ę
System Restore
(Przywracanie systemu).
5.
Upewnij si
ę
,
ż
e opcja
Turn off System Restore
(Wy
łą
cz przywracanie systemu) nie jest zaznaczona.
POUCZENIE:
Przed przywróceniem komputera do wcześ
niejszego stanu nale
ż
y zapisa
ć
i zamkn
ąć
wszystkie otwarte pliki oraz zamkn
ąć
wszystkie
otwarte programy. Dopóki przywracanie systemu nie zostanie zakoń
czone, nie wolno modyfikowa
ć
, otwiera
ć
ani usuwa
ć plików ani programów.
POUCZENIE:
Przed cofni
ę
ciem ostatniego przywracania systemu nale
ż
y zapisa
ć
i zamkn
ąć
wszystkie otwarte pliki oraz zamkn
ąć
wszystkie otwarte
programy. Dopóki przywracanie systemu nie zostanie zakoń
czone, nie wolno modyfikowa
ć
, otwiera
ć
ani usuwa
ć plików ani programów.
Sample
This manual is suitable for devices