Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 117 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 117 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Ponowna instalacja sterowników i systemu operacyjnego
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Sterowniki
Korzystanie z funkcji przywracania systemu Microsoft
®
Windows
®
XP
Ponowna instalacja systemu Microsoft Windows XP
Sterowniki
Co to jest sterownik?
Sterownik to program kontroluj
ą
cy takie urz
ą
dzenia, jak drukarka, mysz lub klawiatura. Wszystkie urz
ą
dzenia wymagaj
ą
zastosowania sterownika.
Sterownik dzia
ł
a jako t
ł
umacz pomi
ę
dzy urz
ądzeniem a programami, które z niego korzystają
. Ka
ż
de urz
ą
dzenie posiada zestaw specjalnych polece
ń
rozpoznawanych tylko przez jego sterownik.
Firma Dell dostarcza komputer do klienta z zainstalowanymi wymaganymi sterownikami
nie trzeba w nim niczego wi
ę
cej instalowa
ć
ani konfigurowa
ć
.
Wiele sterowników, np. sterownik klawiatury, zawartych jest w systemie operacyjnym Microsoft Windows. Konieczność zainstalowania sterowników moż
e
zaistnie
ć
, gdy:
l
Dokonano uaktualnienia systemu operacyjnego.
l
Ponownie zainstaluj system operacyjny.
l
Przy
łą
czono lub zainstalowano nowe urz
ą
dzenie.
Identyfikacja sterowników
Je
ś
li wyst
ę
puje problem z dowolnym urz
ą
dzeniem, nale
ż
y ustali
ć
, czy
źródł
em problemu jest sterownik i je
ś
li b
ę
dzie to konieczne, zaktualizowa
ć
go.
1.
Kliknij przycisk
Start
, a nast
ę
pnie kliknij pozycj
ę
Control Panel
(Panel sterowania).
2.
W obszarze
Pick a category
(Wybierz kategori
ę
) kliknij ikon
ę
Performance and Maintenance
(Wydajno
ść
i konserwacja).
3.
Kliknij pozycj
ę
System
.
4.
W oknie
System Properties
(W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci: System) kliknij zak
ł
adk
ę
Hardware
(Sprz
ę
t).
5.
Kliknij zak
ł
adk
ę
Device Manager
(Mened
ż
er urz
ą
dze
ń
).
6.
Przewi
ń
list
ę
urz
ą
dze
ń
, aby sprawdzi
ć
,
czy obok ikony któregoś
z nich nie jest wy
ś
wietlany wykrzyknik (
żółte kół
ko ze znakiem [
!
]).
Je
ś
li obok nazwy urz
ą
dzenia znajduje si
ę
wykrzyknik, nale
ż
y
ponownie zainstalowa
ć
u
ż
ywany sterownik
lub zainstalowa
ć
nowy.
Ponowna instalacja sterowników i programów narzę
dziowych
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z Informacjami o produkcie
.
POUCZENIE:
Aby ponownie zainstalowa
ć
system operacyjny Microsoft Windows XP, nale
ż
y u
ż
y
ć
dodatku Microsoft
®
Windows
®
XP Service Pack 1 lub
póź
niejszego.
UWAGA:
Je
ś
li zainstalowa
ł
e
ś
w komputerze unikaln
ą
grafik
ę
lub musia
ł
e
ś
ponownie zainstalowa
ć
system operacyjny, uruchom program narz
ę
dziowy
DSS. Nar
ż
edzie DSS jest dost
ę
pne na opcjonalnym dysku CD
Drivers and Utilities
(nazywanym również
ResourceCD) oraz pod adresem
support.euro.dell.com
.
POUCZENIE:
Opcjonalny dysk CD
Drivers and Utilities
mo
ż
e zawiera
ć sterowniki do innych systemów operacyjnych niż
system zainstalowany na
u
ż
ywanym komputerze. Nale
ż
y uwa
ż
a
ć
, aby zainstalowa
ć
oprogramowanie w
ł
a
ś
ciwe dla u
ż
ywanego systemu operacyjnego.
POUCZENIE:
Witryna sieci Web firmy Dell z pomoc
ą
techniczn
ą
,
support.euro.dell.com
, oraz dysk CD
Drivers and Utilities
zawieraj
ą
sterowniki
zatwierdzone dla komputerów Dell™. Instalowanie sterowników pochodzą
cych z innych
źródeł
mo
ż
e spowodowa
ć
niepoprawne dzia
ł
anie komputera.
UWAGA:
Dysk CD
Drivers and Utilities
(ResourceCD) jest opcjonalny i jako taki mo
ż
e nie by
ć
wysy
łany z niektórymi komputerami.
Sample
This manual is suitable for devices