Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 115 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 115 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Wymogi FCC (dotyczy tylko USA)
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Zak
łócenia elektromagnetyczne wywoł
ywane s
ą
emisj
ą
sygna
łów rozsył
anych do otoczenia lub wysy
ł
anych wzd
ł
u
ż
po
łą
cze
ń
zasilaj
ą
cych lub sygna
ł
owych.
Zak
łóca ona dział
anie urz
ą
dze
ń
radionawigacyjnych lub innego sprz
ętu, od którego zależ
y bezpiecze
ń
stwo ludzi, lub wyra
ź
nie obni
ż
a jako
ść
, utrudnia lub
stale przerywa funkcjonowanie koncesjonowanych us
ł
ug komunikacji radiowej. Us
ł
ugi komunikacji radiowej obejmuj
ą w szczególnoś
ci emisj
ę programów
telewizyjnych i radiowych, us
ługi telefonii komórkowej, skanowanie radarowe, kontrolę lotów powietrznych, działanie pagerów oraz usł
ugi komunikacji
osobistej PCS (Personal Communication Services). Wszystkie te licencjonowane us
ł
ugi oraz przypadkowe
źródł
a promieniowania, takie jak urz
ą
dzenia cyfrowe,
w tym systemy komputerowe, tworz
ą łą
cznie
ś
rodowisko elektromagnetyczne.
Zgodno
ść
elektromagnetyczna jest to zdolno
ść
urz
ą
dze
ń
elektronicznych do prawid
ł
owego funkcjonowania w
ś
rodowisku elektromagnetycznym. Mimo
ż
e
niniejszy system komputerowy zosta
ł
zaprojektowany i wykonany zgodnie z prawnymi normami okre
ś
laj
ą
cymi maksymalne poziomy zak
łóceń
elektromagnetycznych, nie istnieje
ż
adna gwarancja,
ż
e zak
łócenia nie wystą
pi
ą
przy okre
ś
lonej instalacji. Je
ś
li oka
ż
e si
ę
,
ż
e sprz
ę
t ten powoduje zak
łócenia
radiowych us
ł
ug komunikacyjnych, co mo
ż
na ustali
ć
, w
łą
czaj
ą
c go i wy
łą
czaj
ą
c, poziom zak
łóceń
mo
ż
na zmniejszy
ć
na jeden b
ą
d
ź
kilka z poni
ż
szych
sposobów:
l
Zmieni
ć
ustawienie anteny odbiorczej.
l
Zmieni
ć
po
ł
o
ż
enie komputera wzgl
ę
dem odbiornika.
l
Odsun
ąć
komputer od odbiornika.
l
Pod
łą
czy
ć
komputer do innego gniazda elektrycznego, tak aby komputer i odbiornik znajdowa
ł
y si
ę
w osobnych odga
łę
zieniach sieci elektrycznej.
W razie potrzeby mo
ż
na zasi
ę
gn
ąć
dodatkowej porady u pracownika dzia
ł
u pomocy technicznej firmy Dell lub u do
ś
wiadczonego technika radiowo-
telewizyjnego.
Dodatkowe informacje na ten temat znajduj
ą
si
ę
w
Przewodniku z informacjami o produkcie
dostarczonym wraz z komputerem.
Systemy komputerowe firmy Dell™ są
projektowane, testowane i klasyfikowane pod wzgl
ę
dem charakterystyki docelowego
ś
rodowiska
elektromagnetycznego. Klasyfikacje
ś
rodowiska elektromagnetycznego zazwyczaj odwo
ł
uj
ą
si
ę
do poni
ż
szych okre
ś
le
ń
:
l
Klasa A jest zazwyczaj przeznaczona dla
ś
rodowisk biurowych lub przemys
ł
owych.
l
Klasa B jest zazwyczaj przeznaczona dla
ś
rodowisk domowych.
Pod
łą
czany lub w
łą
czany do systemu sprz
ę
t komputerowy,
łą
cznie z urz
ą
dzeniami peryferyjnymi, kartami rozszerze
ń
, drukarkami, urz
ą
dzeniami
wej
ś
cia/wyj
ś
cia, monitorami itd., powinien odpowiada
ć
systemowi komputerowemu pod wzgl
ę
dem klasyfikacji dla doceloweg o
ś
rodowiska
elektromagnetycznego.
Uwaga dotycz
ąca ekranowanych przewodów sygnał
owych: Pod
łą
czanie urz
ą
dze
ń
peryferyjnych do urz
ą
dze
ń
firmy Dell powinno si
ę
odbywa
ć
wy
łą
cznie za pomoc
ą
kabli ekranowanych, aby zmniejszy
ć
prawdopodobie
ń
stwo interferencji z us
ł
ugami komunikacji radiowej. Korzystanie z kabli
ekranowanych gwarantuje,
ż
e u
ż
ywane urz
ą
dzenia rzeczywi
ś
cie b
ę
d
ą
dzia
ł
a
ł
y zgodnie z wymogami docelowego
ś
rodowiska elektromagnetycznego.
Przewód połą
czeniowy do drukarek pod
łączanych do portu równoległ
ego znajduje si
ę
w ofercie firmy Dell. Kabel mo
żna zamówić
w firmie Dell za
po
ś
rednictwem sieci Web, pod adresem accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117.
Wi
ę
kszo
ść systemów komputerowych Dell zaklasyfikowano dla ś
rodowisk klasy B. Jednak wyposa
ż
enie w pewne funkcje opcjonalne mo
ż
e spowodowa
ć
zmian
ę
kategorii urz
ą
dzenia na klas
ę
A. Aby ustali
ć
klasyfikacj
ę
elektromagnetyczn
ą
systemu lub urz
ą
dzenia, nale
ż
y szuka
ć
informacji w poni
ż
szych punktach
dotycz
ących poszczególnych instytucji normalizacyjnych. Każdy z punktów zawiera informacje dotyczące standardów bezpieczeń
stwa, zgodno
ś
ci
elektromagnetycznej i zak
łóceń
elektromagnetycznych, obowi
ą
zuj
ących w poszczególnych krajach.
Noty FCC (Tylko USA)
Wi
ę
kszo
ść komputerów Dell jest sklasyfikowanych przez Federalną
Komisj
ę
komunikacji
Federal Communications Commission (FCC) jako urz
ą
dzenia cyfrowe
klasy B. Aby okre
ś
li
ć
jaka klasyfikacja dotyczy danego komputera, nale
ż
y sprawdzi
ć
etykiet
ę
FCC znajduj
ą
c
ą
si
ę
na spodzie, boku lub tylnym panelu
komputera, na wspornikach mocowania kart. oraz na samych kartach. Je
żeli któraś
z etykiet podaje Klas
ę
A, ca
ł
y system uwa
ż
a si
ę
za urz
ą
dzenie cyfrowe
Klasy A. Je
ś
li na
wszystkich
etykietach znajduje si
ę
symbol klasy B, oznaczony numerem identyfikacyjnym lub logo FCC (
), system mo
ż
e by
ć
uznany za
urz
ą
dzenie cyfrowe klasy B.
Po okre
ś
leniu klasyfikacji systemu wed
ł
ug FCC, przeczytaj w
ł
a
ś
ciw
ą
not
ę
FCC. Nale
ż
y pami
ę
ta
ć
,
ż
e zgodnie z przepisami FCC, wszelkie zmiany lub modyfikacje,
które nie został
y wyra
ź
nie zatwierdzone przez firm
ę
Dell, mog
ą
skutkowa
ć
utrat
ą
prawa do korzystania ze sprz
ę
tu.
Niniejsze urz
ą
dzenie spe
ł
nia wymogi zawarte w Cz
ęści 15 przepisów FCC. Korzystanie z niego jest moż
liwe pod dwoma warunkami:
l
Dane urz
ą
dzenie nie mo
ż
e powodowa
ć
szkodliwych zak
łóceń
.
l
Urz
ą
dzenie musi by
ć
zdolne do przyjmowania zak
łóceń
,
nawet takich, które mogą
powodowa
ć
nieprawid
ł
owo
ś
ci funkcjonowania.
Klasa A
Niniejszy sprz
ę
t przeszed
ł
pomy
ś
lnie testy zgodno
ś
ci z wymogami dla urz
ą
dze
ń
cyfrowych klasy A, w rozumieniu Cz
ęści 15 przepisów FCC. Wymogi stawiane
sprz
ę
towi tej klasy maj
ą
zapewnia
ć
nale
ż
yt
ą
ochron
ę
przeciwko zak
łóceniom przy korzystaniu z niego w ś
rodowisku biurowo-przemys
ł
owym. Ten sprz
ę
t
generuje, wykorzystuje i mo
ż
e emitowa
ć
sygna
ł
y o cz
ę
stotliwo
ś
ci radiowej. W przypadku instalacji i korzystania niezgodnego z zaleceniami producenta
promieniowanie to mo
ż
e powodowa
ć
zak
łócenia komunikacji radiowej. Korzystanie z tego sprzę
tu w budynkach mieszkalnych stwarza wysokie
prawdopodobie
ń
stwo zak
łóceń
,
które uż
ytkownik b
ę
dzie zobowi
ą
zany zlikwidowa
ć
na w
ł
asny koszt.
Klasa B
Sample
This manual is suitable for devices