Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 11 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 261
Zmiana sekwencji rozruchowej dla przysz
ł
ych procedur rozruchu
1.
Uruchom program konfiguracji systemu
.
2.
Za pomoc
ą
klawiszy strza
ł
ek zaznacz opcj
ę
menu
Boot Sequence
(Sekwencja rozruchowa) i naci
ś
nij klawisz <Enter>, aby wy
ś
wietli
ć
menu podr
ę
czne.
3.
Po li
ś
cie dost
ę
pnych urz
ą
dze
ń
mo
ż
na si
ę
porusza
ć
za pomoc
ą
klawiszy strza
łki górnej —
dolnej.
4.
Aby w
łą
czy
ć
lub wy
łą
czy
ć
urz
ą
dzenie, nale
ż
y nacisn
ąć
klawisz spacji. (W
łą
czone urz
ą
dzenia s
ą
zaznaczone).
5.
Naci
ś
nij klawisze <Shift><Strza
łka w górę
> lub <Shift><Strza
łka w dół
>, aby przenie
ść
wybrane urz
ądzenie w górę lub w dół
listy.
Rozruch z urz
ą
dzenia USB
Klucz pami
ę
ci
1.
W
łóż
klucz pami
ę
ci do portu USB i uruchom ponownie komputer.
2.
Kiedy w prawym górnym rogu ekranu zostanie wyś
wietlony komunikat
F12 = Boot Menu
(F12 = Menu rozruchu), naci
ś
nij klawisz <F12>.
System BIOS wykryje urz
ą
dzenie i doda do menu rozruchowego opcj
ę
urz
ą
dzenia USB.
3.
W menu rozruchowym zaznacz liczb
ę
,
która jest wyś
wietlana obok urz
ą
dzenia USB.
Zostanie przeprowadzony rozruch z wybranego urz
ą
dzenia USB.
Nap
ę
d dyskietek
1.
W programie konfiguracji systemu, ustaw opcj
ę
Diskette Drive
(Nap
ę
d dyskietek) na
USB
.
2.
Zapisz zmiany i zamknij program konfiguracji systemu.
3.
Pod
łą
cz nap
ę
d dyskietek USB, w
łóż
dyskietk
ę
startow
ą
i dokonaj ponownego rozruchu komputera.
Usuwanie zapomnianych hase
ł
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Znajd
ź
2-pinow
ą
zwork
ę
has
ł
a (PSWD) na p
ł
ycie systemowej i zdejmij j
ą
, aby usun
ąć
has
ł
o.
UWAGA:
Nale
ż
y zanotowa
ć
aktualn
ą
sekwencje rozruchow
ą
, aby mo
ż
na by
ł
o j
ą w razie potrzeby przywrócić
.
UWAGA:
Aby dokona
ć
rozruchu z urz
ą
dzenia typu USB, musi ono by
ć
urz
ą
dzeniem rozruchowym. Aby upewni
ć
si
ę
,
ż
e urz
ą
dzenie jest rozruchowe,
nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z jego dokumentacj
ą
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
POUCZENIE:
Ten proces powoduje usuni
ęcie zarówno hasł
a systemowego, jak i has
ł
a administratora.
Komputer w obudowie typu mini-wie
ż
a
Sample
This manual is suitable for devices