Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 102 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 102 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Panel we/wy
Panel wyj
ś
cia/wej
ś
cia
Zdejmowanie panelu we/wy
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Odkr
ęć
wkr
ę
t mocuj
ą
cy panel we/wy. Naci
ś
nij przycisk zwalniaj
ą
cy i poci
ą
gnij za p
ę
tl
ę
, aby wysun
ąć
kart
ę
z komputera.
3.
Od
łą
cz wszystkie kable od panelu we/wy i wyjmij panel z komputera.
Zak
ł
adanie panelu we/wy
1.
Aby za
ł
o
ż
y
ć
panel we/wy, wykonaj procedur
ę
jego zdejmowania w odwrotnej kolejno
ś
ci.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem, przed zdejmowaniem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od gniazda
elektrycznego.
UWAGA:
Przed od
łą
czeniem kabli zanotuj ich przebieg, aby mo
ż
na je by
ł
o prawid
ł
owo u
ł
o
ż
y
ć
podczas instalowania nowego panelu we/wy.
POUCZENIE:
Podczas wysuwania panelu we/wy z komputera nale
ż
y zachowa
ć szczególną
ostro
ż
no
ść
. Nieuwaga mo
ż
e doprowadzi
ć
do uszkodzenia
z
łączy kablowych i zacisków prowadzą
cych kable.
1
przycisk zwalniaj
ą
cy panel we/wy
2
wkr
ę
t zabezpieczaj
ą
cy
3
panel we/wy
4
z
łą
cze kabla we/wy
5
p
ę
tla kabla z
łą
cza we/wy
UWAGA:
Prowadnice na wsporniku panelu we/wy pomagaj
ą
w ustawianiu panelu we/wy, a jego wyci
ę
cie pomaga w
ł
o
ż
y
ć
panel.
Sample
This manual is suitable for devices