Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 101 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 101 of 261
6.
Pod
łą
cz kabel zasilania i kabel nap
ędu dysków CD/DVD do napę
du i do p
ł
yty systemowej.
7.
Sprawd
ź
wszystkie
łą
cza i u
łóż kable w taki sposób, aby nie utrudniał
y przep
ł
ywu powietrza z wentylatora i przez otwory wentylacyjne.
8.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
9.
Zaktualizuj informacje konfiguracyjne w
programie konfiguracji systemu
, ustawiaj
ą
c odpowiedni
ą
opcj
ę
Drive
(Nap
ę
d) (
0
lub
1
) w menu
Drives
(Nap
ę
dy).
10.
Sprawd
ź
, czy komputer dzia
ł
a prawid
ł
owo, uruchamiaj
ą
c program
Dell Diagnostics
.
Powrót do spisu tre
ś
ci
1
nap
ę
d CD/DVD
2
wkr
ę
ty (3)
3
otwory na wkr
ę
ty (2)
UWAGA:
Kabel nap
ę
du CD/DVD mo
ż
e by
ć kablem SATA i róż
ni
ć
si
ę
od przedstawionego poni
ż
ej. Informacje o z
łą
czach kabli SATA zosta
ł
y podane w
sekcji
Ogólne wytyczne instalacji
.
1
kabel zasilaj
ą
cy
2
kabel nap
ę
du CD/DVD
3
z
łą
cze nap
ę
du CD/DVD (IDE)
Sample
This manual is suitable for devices