Dell OptiPlex GX100 user manual download

Languages: Turkish
Pages:110
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 110
Dell™ OptiPlex™ GX100 Sistem Kullanma Kı
lavuzu
Modeller DCP, DCS, ve MMP
Notlar, Dikkat ve Uyar
ı
lar
Bu k
ı
lavuzda kal
ı
n veya italik (yat
ı
k) yaz
ı
tipinde yazd
ı
r
ı
lm
ış
metinler olabilir. Bu metinler, notlar, dikkat ve uyar
ı
lard
ı
r; a
ş
a
ğı
daki
ş
ekilde kullan
ı
l
ı
rlar:
D
İ
KKAT: D
İ
KKAT, ya donan
ı
mda potansiyel hasar oldu
ğ
unu ya da veri kayb
ı
n
ı
bildirir ve size, problemi nas
ıl önleyeceğ
inizi anlat
ı
r.
Bu belgedeki bilgiler herhangi bir duyuru yap
ı
lmaks
ı
z
ı
n de
ğ
i
ş
tirilebilir.
©
2000-
2001 Dell Computer Corporation. Bütün hakları
sakl
ı
d
ı
r.
Bu belgenin Dell Computer Corporation'
ı
n yaz
ı
l
ı
izni olmadan herhangi bir
şekilde çoğ
alt
ı
lmas
ı
kesinlikle yasakt
ı
r.
Bu metinde kullan
ı
lan ticari markalar:
Dell, OptiPlex
,
OptiFrame
,
Dell OpenManage
,
Dimension
,
Latitude
,
Inspiron
,
DellWare
, ve
DELL
logosu Dell Computer Corporation'
ı
n
ticari markalar
ı
d
ı
r;
Microsoft
,
Windows
,
MS-DOS
, ve
Windows NT
Microsoft Corporation'
ı
n tescilli ticari markalar
ı
d
ı
r;
Intel
ve
Pentium
Intel Corporation'
ı
n tescilli ticari
markalar
ı
d
ı
r;
3Com
3Com Corporation'
ı
n tescilli ticari markas
ı
d
ı
r;
IBM
ve
OS/2
International Business Machines Corporation'
ı
n tescilli ticari markalar
ı
d
ı
r;
Novell
ve
NetWare
Novell, Inc'in tescilli ticari markalar
ı
d
ı
r. Bir ENERGY STAR Orta
ğı olarak Dell Computer Corporation bu ürünün enerji verimliliğ
i konusundaki ENERGY STAR kurallar
ı
na
uydu
ğ
unu belirlemi
ş
tir.
Bu belgede kullan
ılan marka ve isimlerin sahiplerine ya da ürünlerine atı
fta bulunan di
ğ
er ticari marka ve ticari isimler kullan
ı
labilir. Dell Computer Corporation kendisinin
olmayan ticari markalar
ı
ve ticari isimleri kullanmay
ı ve mülkiyet ilgisini reddeder.
İlk sürüm: 18 Mayı
s 1999
En Son Deðiþiklik: 17 Ocak 2001
Giri
ş
Kurma
İş
letme
Sistem Setup
Yükseltmeleri Yükleme
Sorun Giderme
Teknik Özellikler
NOT: Bu belgenin en son sürümünü
adresindeki Dell destek Web sitesinde bulabilirsiniz.
NOT: NOT, sisteminizden daha iyi yararlanman
ı
za yard
ım eden önemli bilgiler verir.
UYARI: UYARI, önlenmediği takdirde küçük veya orta dereceli nasarlarla sonuçlanabilecek potansiyel tehlike durumları
n
ı
belirtir.
Sample
This manual is suitable for devices