Dell OptiPlex GX100 user manual download

Pages:114
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 114
Podr
ę
cznik u
żytkownika komputera Dell™ OptiPlex™ GX100
Modele DCP, DCS i MMP
Uwagi, przestrogi i ostrze
ż
enia
W ca
ł
ym podr
ę
czniku wyst
ę
puj
ą
wstawki tekstu napisane t
ł
ustym lub pochy
ł
ym drukiem. S
ą
to uwagi, przestrogi i ostrze
żenia, których
przeznaczenie jest nast
ę
puj
ą
ce:
PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje na mo
ż
liwo
ść
uszkodzenia sprz
ę
tu lub utraty danych i informuje o sposobie unikni
ę
cia
problemu.
Informacje zawarte w tym dokumencie mog
ą
ulec zmianie bez uprzedzenia.
©
2000-2001 Dell Computer Corporation. Wszelkie prawa zastrze
ż
one.
Zabrania si
ę
powielania w jakiejkolwiek postaci bez pisemnej zgody Dell Computer Corporation.
Znaki towarowe u
ż
yte w niniejszym tek
ś
cie:
Dell, OptiPlex, OptiFrame
,
Dell OpenManage
,
Dimension
,
Latitude
,
Inspiron
oraz
DellWare
s
ą
znakami towarowymi Dell
Computer Corporation;
Microsoft
,
Windows
,
MS-DOS
oraz
Windows NT
s
ą
zastrze
ż
onymi znakami towarowymi Microsoft Corporation;
Intel
jest zastrze
ż
onym znakiem
towarowym, a
Celeron
jest znakiem towarowym Intel Corporation;
3Com
jest zastrze
ż
onym znakiem towarowym 3Com Corporation;
IBM
i
OS/2
s
ą
zastrze
ż
onymi znakami
towarowymi International Business Machines Corporation;
Novell
i
NetWare
s
ą
zastrze
ż
onymi znakami towarowymi Novell, Inc. Jako Partner ENERGY STAR, Dell Computer
Corporation stwierdza,
ż
e niniejszy produkt jest zgodny z wytycznymi ENERGY STAR w zakresie energooszcz
ę
dno
ś
ci.
W niniejszym tek
ś
cie mog
ą
wyst
ę
powa
ć
inne znaki towarowe i nazwy handlowe odnosz
ą
ce si
ę zarówno do podmiotów mających prawo do tych znaków i nazw, jak i do ich
produktów. Dell Computer Corporation zrzeka się
wszelkich praw maj
ątkowych do znaków towarowych i nazw handlowych innych niż
jej w
ł
asne.
Pierwsza wersja: 18 maja 1999
Ostatnia zmiana: 17 stycze
ń
2001
Wprowadzenie
Konfiguracja i obs
ł
uga
Konfiguracja systemu
Rozbudowa komputera
Diagnozowanie
Parametry techniczne
UWAGA: Najnowsz
ą
wersj
ę
tego dokumentu mo
ż
esz pobra
ć
z witryny Dell
.
UWAGA: UWAGA wskazuje na wa
ż
n
ą
informacj
ę
,
która pomoż
e Ci lepiej u
ż
ytkowa
ć
komputer.
OSTRZE
Ż
ENIE: OSTRZE
Ż
ENIE wskazuje na potencjalnie niebezpieczn
ą
sytuacj
ę
,
która
- je
ś
li si
ę
jej nie uniknie - mo
ż
e
spowodowa
ć
powstanie drobnej lub umiarkowanej szkody.
Sample
This manual is suitable for devices