Dell OptiPlex 170L user manual download

For Devices:Dell OptiPlex 170L
Pages:147
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 147
Podr
ę
cznik u
żytkownika komputera Dell™ OptiPlex™ 170L
Uwagi, przypomnienia i ostrze
ż
enia
Skróty i skrótowce
Pe
ł
n
ą
list
ę skrótów i skrótowców moż
na znale
źć
w sekcji
S
ł
owniczek
.
Je
śli zakupiono komputer firmy Dell™ z serii n, ż
adne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft
®
Windows
®
zawarte w tym dokumencie nie maj
ą
zastosowania.
Dokumentacja komputera
Wyszukiwanie informacji na temat komputera
Dane techniczne
Czyszczenie komputera
Funkcje zaawansowane
Dzia
ł
anie technologii LegacySelect
Mo
ż
liwo
ś
ci zarz
ą
dzania
Bezpiecze
ń
stwo
Ochrona za pomoc
ą
has
ł
a
Program konfiguracji systemu
Rozruch z urz
ą
dzenia USB
Przycisk zasilania
Zarz
ą
dzanie energi
ą
Technologia Hyper
-
Threading
Komputer typu small desktop
Informacje na temat komputera
Widok z przodu
Widok z ty
ł
u
Wn
ę
trze komputera
Elementy p
ł
yty systemowej
Zak
ł
adanie i zdejmowanie stojaka
Dodawanie i wyjmowanie podzespo
łów
Przed rozpocz
ę
ciem
Otwieranie pokrywy komputera
Bateria
Karty
G
ł
o
ś
nik wewn
ę
trzny
Nap
ę
dy
Panel we/wy
Pami
ęć
Zasilacz
Procesor
P
ł
yta systemowa
Nak
ł
adanie pokrywy komputera
Komputer typu minitower
Informacje na temat komputera
Widok z przodu
Widok z ty
ł
u
Wn
ę
trze komputera
Elementy p
ł
yty systemowej
Dodawanie i wyjmowanie podzespo
łów
Przed rozpocz
ę
ciem
Zdejmowanie pokrywy komputera
Bateria
Karty
G
ł
o
ś
nik wewn
ę
trzny
Panel sterowania
Nap
ę
dy
Panel we/wy
Pami
ęć
Zasilacz
Procesor
P
ł
yta systemowa
Nak
ł
adanie pokrywy komputera
Problemy z komputerem i oprogramowaniem
Zaawansowane rozwi
ą
zywanie problemów
Rozwi
ą
zywanie problemów
Uzyskiwanie pomocy
Dodatkowe informacje
Funkcje systemu Microsoft
®
Windows
®
XP
S
ł
owniczek
Gwarancja
UWAGA:
Napis UWAGA wskazuje na wa
ż
n
ą
informacj
ę
,
która pozwala lepiej wykorzystać
posiadany system komputerowy.
PRZYPOMNIENIE:
Napis PRZYPOMNIENIE informuje o sytuacjach, w których wystę
puje ryzyko uszkodzenia sprz
ę
tu lub utraty danych, i przedstawia
sposoby unikni
ę
cia problemu.
OSTRO
Ż
NIE:
Napis OSTRO
ŻNIE informuje o sytuacjach, w których wystę
puje ryzyko uszkodzenia sprz
ę
tu, uszkodzenia cia
ł
a lub
ś
mierci.
Sample