Dell OptiPlex 160L user manual download (Page 5 of 196)

Languages: Korean
Pages:196
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 196
ͷž´Å¾º
°
±²³´µ³´¶
¹!ÄÍÀ±´Î»Â±"Í»½Á±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±#
$»¼½»¼Ê±·¼ÆÄÇÉ¿À»Ä¼±ÆÄDZ%ÄÍDZ¸ÄÉÃÍÀÁDZϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱ#
¸¹º´·³²¶±&¿ÆÁÀȱ·¼ÂÀÇ;À»Ä¼Â±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±Ï±'
!´Å´½Æµ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²"
(ÎÁ¼±ºÂ»¼Ê±%ÄÍDZ¸ÄÉÃÍÀÁDZϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱÏ)*
#È´Å #·½ÊÄÅÎ Ìźij´ $·»½ Í·¸¼»¾´½² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²%%
&½·¾´¶¾ÄÅÎ ¿ÎÆÄź¾ õ´¶¾½·º¾Æ¾Ä¶ 'ĺ¶Èƽδ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²%(
ýηŷ¸Ä¶ Í·¸¼»¾ÄÅÎ )ÆËľº² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²%(
*ƾ¾´½É 'ĺ¼·ºÆµ ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²%+
"ÁÀÀ»¼Ê±&À¿ÇÀÁ½+&ÁÀÍñϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱÏ)°
¸ÄÉÃÅÁÀÁ½±&ÁÀÍñϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱÏ),
&ÄÅ-»¼Ê±.ÇÄ!ÅÁɱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱÏ)'
,ºÄÅÎ ¾È´ '½Ä°´½º Æų ,¾ÄµÄ¾Ä´º Í' ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²%-
/ÁÅű/»¿Ê¼ÄÂÀ»¾ÂϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱÏ0*
#È´Å ¾· ,º´ ¾È´ '´µµ 'ÄÆÎÅ·º¾Ä¶º² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²(.
/¾Æ½¾ÄÅÎ ¾È´ '´µµ 'ÄÆÎÅ·º¾Ä¶º ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²(.
0»ÅÅÄÅÎ ¾È´ '´µµ Ì'à )ƽ³ '½Ä°´ 'ÄÆÎÅ·º¾Ä¶º² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²(%
1ÁÊÍÅ¿ÀÄÇȱ²ÄÀ»¾ÁÂϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱÏ00
Sample
This manual is suitable for devices