Dell Dimension E520 user manual download (Page 85 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 164
Ta ut og installere deler
85
Stasjonspanel
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene i
Veiledning
for produktinformasjon
.
ADVARSEL!
Hvis du vil unngå elektriske støt, må du alltid koble maskinen fra stikkontakten før du åpner dekselet.
Ta av stasjonspanelet
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
2
Grip spaken på glideplaten, og dra glideplaten til høyre inntil den går i lås i åpen posisjon.
OBS!
Denne glideplaten sikrer og løser ut stasjonsplaten og hjelper til med å feste stasjonene.
3
Ved å trykke fra innsiden og svinge stasjonspanelet til venstre kan du løsne panelet fra sidehengslene.
4
Sett stasjonspanelet til side på et sikkert sted.
1
glideplatespak
2
glideplate
3
stasjonspanel
3
2
1
Sample
This manual is suitable for devices