Dell Dimension E520 user manual download (Page 79 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 164
Ta ut og installere deler
79
12
Hvis du har installert et nettverkskort, og vil deaktivere det interne nettverkskortet:
a
Start systemoppsett (se "System Setup-programmet" på side 115), velg
Integrated NIC,
(Integert nettverkskort) og endre innstillingen til
Off
(Av).
b
Koble nettverkskabelen til kontakten på det nye nettverkskortet. Ikke koble nettverkskabelen
til kontakten på det interne nettverkskortet på baksiden av maskinen.
13
Installer eventuelle drivere som beskrevet i dokumentasjonen for kortet.
Fjerning av et PCI-kort
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
2
Trykk forsiktig på utløsertappen for å vippe opp kortfestet. Fordi døren er festet, vil den bli stående
i åpnet stilling.
3
Hvis du ikke skal sette inn noe nytt kort, setter du inn en fyllbrakett i den tomme kortåpningen.
OBS!
Du må installere fyllbraketter i tomme kortåpninger for å beholde FCC-sertifiseringen av maskinen.
Brakettene holder også støv og smuss ute av maskinen.
4
Lukk kortfestet ved å klikke det på plass.
VARSEL:
Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobler du først kabelen til nettverksenheten og deretter
til datamaskinen.
5
Sett på plass maskindekselet, koble maskinen og enhetene til strømnettet og slå dem på.
6
Fjern kortdriveren fra operativsystemet.
7
Hvis du har tatt ut et lydkort:
a
Start systemoppsett (se "System Setup-programmet" på side 115), velg
Audio Controller
(Lydkort)
og endre innstillingen til
On
(På).
b
Koble eksterne lydenheter til lydkontaktene på maskinens bakpanel.
8
Hvis du har tatt ut et nettverkskort:
a
Start systemoppsett (se "System Setup-programmet" på side 115), velg
Integrated NIC
(Integert nettverkskort) og endre innstillingen til
On
(På).
b
Koble nettverkskabelen til det interne nettverkskortet på baksiden av maskinen.
PCI Express- kort
Datamaskinen din støtter ett PCI Express x16-kort og ett PCI Express x1-kort. Hvis du skal installere
eller skifte ut et PCI Express-kort, følger du fremgangsmåten i neste seksjon. Hvis du skal ta ut et
utvidelseskort, men ikke sette inn et nytt, les opplysningene under "Fjerning av et PCI Express kort"
på side 84. Hvis du installerer eller bytter et PCI-kort, se "Installere et PCI-kort" på side 76.
Hvis du skifter ut et kort, må du fjerne den gjeldende driveren fra operativsystemet.
Sample
This manual is suitable for devices