Dell Dimension E520 user manual download (Page 76 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 164
76
Ta ut og installere deler
Installere et PCI-kort
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
2
Trykk forsiktig på utløsertappen for å vippe opp kortfestet. Fordi døren er festet, vil den bli stående
i åpnet stilling.
3
Hvis du installerer et nytt kort, må du fjerne fyllbraketten for å lage en åpning for kortsporet.
Deretter fortsetter du med trinn 5.
4
Hvis du skal skifte ut et kort som allerede står i maskinen, tar du ut kortet.
Om nødvendig kobler du fra eventuelle kabler som er festet til kortet. Ta tak i de øverste hjørnene
av kortet, og trekk det forsiktig ut av kontakten.
5
Gjør kortet klart for installering.
Les dokumentasjonen for kortet hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer kortet,
kobler det til maskinen og eventuelt tilpasser det til maskinen.
ADVARSEL!
Noen nettverkskort starter automatisk maskinen når de er koblet til et nettverk. Hvis du vil beskytte
deg mot elektrisk støt, må du koble maskinen fra strømnettet før du installerer kort.
1
utløsertapp
2
kortfeste
2
1
Sample
This manual is suitable for devices