Dell Dimension E520 user manual download (Page 62 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 164
62
Ta ut og installere deler
Før du gjør noe inne i datamaskinen
Bruk de følgende sikkerhetsretningslinjene for å beskytte deg selv og maskinen mot skader.
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene i
Veiledning
for produktinformasjon
.
ADVARSEL!
Håndter komponenter og kort forsiktig. Ikke berør komponentene eller kontaktene på et kort. Hold
kort i kantene eller i festebraketten av metall. Hold komponenter ved å ta tak i kantene, ikke i pinnene.
VARSEL:
Bare sertifiserte serviceteknikere bør utføre reparasjoner på maskinen. Skader som oppstar som følge
av service som ikke er autorisert av Dell, dekkes ikke av garantien.
VARSEL:
Når du skal koble fra en kabel, tar du tak i kontakten eller i strekkavlastningsløkken og ikke i selve
kabelen. Noen kabler har kontakter med låsefester. Hvis du skal koble fra en slik kabel, trykker du inn låsefestene
før du kobler fra kabelen. Når du trekker ut kontakter, må du passe på at du ikke bøyer noen av pinnene på
kontakten. Før du kobler til en kabel, må du passe på at begge kontaktene er snudd i riktig retning, og at de
er plassert riktig i forhold til hverandre.
VARSEL:
Hvis du vil unngå å skade maskinen, bør du utføre følgende trinn før du begynner å arbeide inne
i maskinen.
1
Slå av maskinen (se "Slik slår du av maskinen" på side 61).
VARSEL:
Når du skal koble fra en nettverkskabel, kobler du først kabelen fra datamaskinen og deretter
fra nettverksenheten.
2
Koble eventuelle telefon- eller telekommunikasjonslinjer fra maskinen.
3
Koble maskinen og alle tilkoblede enheter fra strømnettet, og trykk på strømknappen for å jorde
hovedkortet.
ADVARSEL!
Hvis du vil unngå elektriske støt, må du alltid koble maskinen fra stikkontakten før du åpner
dekselet.
4
Ta av maskindekselet (se "Ta av maskindekselet" på side 67).
VARSEL:
Før du berører noen av komponentene inne i maskinen, jorder du deg selv ved å berøre en umalt
metalloverflate, for eksempel metallet bak på maskinen. Mens du arbeider med maskinen, bør du med jevne
mellomrom berøre en umalt metalloverflate for å løse ut eventuell statisk elektrisitet som kan skade de interne
komponentene.
Sample
This manual is suitable for devices