Dell Dimension E520 user manual download (Page 61 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 164
Ta ut og installere deler
61
Ta ut og installere deler
Før du begynner
Dette kapittelet beskriver hvordan du tar ut, og hvordan du installere komponentene i datamaskinen.
Med mindre noe annet blir angitt, forutsetter hver av veiledningene følgende:
Du har utført trinnene i "Slik slår du av maskinen" på side 61 og "Før du gjør noe inne i
datamaskinen" på side 62.
Du har lest sikkerhetsinformasjonen i Dell™
Veiledning for produktinformasjon.
En komponent kan skiftes ut eller
hvis enheten kjøpes separat – installeres ved å utføre trinnene
for fjerning av komponenten i motsatt rekkefølge.
Anbefalte verktøy
Veiledningene i dette dokumentet kan kreve at du bruker følgende verktøy:
En liten skrutrekker med vanlig blad
En stjerneskrutrekker
Diskett eller CD med program for flashoppdatering av BIOS
Slik slår du av maskinen
VARSEL:
Hvis du vil unngå tap av data, må du lagre og lukke eventuelle åpne filer og avslutte eventuelle åpne
programmer før du slår av maskinen.
1
Slå av operativsystemet:
a
Lagre og lukk åpne filer, avslutt åpne programmer, klikk på
Start
-knappen og klikk deretter
Slå av datamaskinen
.
b
I vinduet
Slå av datamaskinen
klikker du på
Slå av
.
Maskinen slår seg av etter at operativsystemet er avsluttet.
2
Kontroller at maskinen og eventuelle tilkoblede enheter er avslått. Hvis maskinen og de tilkoblede
enhetene ikke slår seg av automatisk når du avslutter operativsystemet, trykker du på strømknappen i
4 sekunder.
Sample
This manual is suitable for devices