Dell Dimension E520 user manual download (Page 2 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 164
Merknader, varsler og advarsler
OBS!
Et OBS!-avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør deg til en mer effektiv bruker av datamaskinen.
VARSEL:
En MERKNAD angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå
problemet.
ADVARSEL!
En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.
Hvis du kjøpte en datamaskin i serien Dell™ n, gjelder ikke eventuelle referanser i dette dokumentet til
operativsystemet Microsoft
®
Windows
®
.
Forkortelser og akronymer
En full liste over forkortelser og akronymer finner du i
"Ordliste" på side 147.
____________________
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2006 Dell Inc. Med enerett.
Det er strengt forbudt å kopiere innholdet uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.
Varemerker som brukes i denne teksten:
Dell
,
DELL
-logoen,
Inspiron
,
Dell Precision
,
Dimension
,
OptiPlex
,
Latitude, PowerEdge, PowerVault,
PowerApp, DellNet
,
Dell TravelLite
,
Strike Zone
og
PowerConnect
er varemerker som tilhører Dell Inc.;
Bluetooth
er et registrert varemerke
som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og det brukes av Dell under lisens.
Intel og
Pentium
er registrerte varemerker som tilhører Intel Corporation.
Microsoft, Windows
og
Outlook
er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation.
ENERGY STAR
er et registrert varemerke som
tilhører U.S. Environmental Protection Agency.
Andre varemerker og navn kan være brukt i dette dokumentet for å referere til enheter som eiermerker og navn eller produkter.
Dell Inc. fraskriver seg eierinteresse i varemerker og navn som ikke er selskapets egne.
Modell DCSM
Juli 2006
P/N MH431
Rev. A00
Sample
This manual is suitable for devices