Dell Dimension 9200C user manual download

For Devices:Dell Dimension 9200C
Languages:Finnish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
Setting Up Your Computer
CAUTION:
Before you set up and operate your Dell™
computer, read and follow the safety
instructions in your computer
Product
Information Guide
.
FORSIGTIG:
Før du opsætter og bruger din Dell™-
computer, skal du læse og følge
sikkerhedsanvisningerne i din
Produktoplysningsvejledning
.
VAARA:
Ennen Dell™-tietokoneen asentamista ja
käyttämistä on syytä tutustua
Tuotetieto-
oppaan
turvallisuusohjeisiin.
ADVARSEL!
Les og følg sikkerhetsinstruksjonene
i
produktinformasjonsveiledningen
før du konfigurerer og bruker Dell™-
datamaskinen din.
VARNING!
Innan du ställer in och börjar använda
Dell™-datorn bör du läsa och följa
säkerhetsinstruktionerna i
Produktinformationsguide
.
Klargøring af computeren | Tietokoneen käyttöönotto | Konfigurere datamaskinen |
| Ställa in datorn
3
Connect the keyboard and mouse
Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Koble til tastaturet og musen
Anslut tangentbord och mus
1
Attach the clear self-adhesive rubber pads
Fastgør de klare, selvklæbende gummipuder
Kiinnitä läpinäkyvät itsekiinnittyvät kumityynyt
Sett på de selvklebende gummiputene
Sätt fast de genomskinliga självhäftande gummidynorna
7
Press the power buttons
Tryk på Tænd/sluk-knappen
Paina virtapainiketta
Trykk på strømknappen
Tryck på strömknappen
4
Connect the network (cable not included)
Tilslut netværk (ledning medfølger ikke)
Liitä verkko (kaapeli ei sisälly toimitukseen)
Koble til nettverk (kabel er ikke inkludert)
Anslut nätverk (kabel medföljer inte)
5
Connect the modem (telephone cable not included)
Tilslut modem (telefonledning medfølger ikke)
Liitä modeemi (puhelinkaapeli ei sisälly toimitukseen)
Koble til modem (telefonledning er ikke inkludert)
Anslut modem (telefonkabel medföljer inte)
6
Connect the power cables
Tilslut strømledninger
Liitä virtajohdot
Koble til strømkablene
Anslut strömkablar
System Features
1.
CD or DVD drive
2.
floppy drive (optional) or
Media Card Reader (optional)
3.
audio connectors
4.
headphone connector
5.
USB 2.0 connectors
6.
IEEE 1394 connectors
Systemegenskaber
1.
CD- eller DVD-drev
2.
Diskettedrev (valgfrit) eller
mediekortlæser (valgfri)
3.
lydstik
4.
stik til hovedtelefon
5.
USB 2.0-stik
6.
IEEE 1394-stik
Järjestelmän ominaisuudet
1.
CD- tai DVD-asema
2.
levykeasema (valinnainen)
tai kortinlukija (valinnainen)
3.
ääniliittimet
4.
kuulokeliitin
5.
USB 2.0 -liittimet
6.
IEEE 1394 -liittimet
Systemfunksjoner
1.
CD- eller DVD-stasjon
2.
diskettstasjon (tilleggsutstyr)
eller mediakortleser (tilleggsutstyr)
3.
lydkontakter
4.
kontakt for hodetelefon
5.
USB 2.0-kontakter
6.
IEEE 1394-kontakter
Systemfunktioner
1.
CD- eller DVD-enhet
2.
diskettenhet (valfri) eller
mediekortläsare (valfri)
3.
ljudkontakter
4.
hörlurskontakt
5.
USB 2.0-kontakter
6.
IEEE 1394-kontakter
0WH664A00
6
4
5
2
3
1
Connect the monitor using EITHER the white DVI cable OR the blue VGA cable (DO NOT connect both cables to the same computer)
2
Tilslut skærmen med ENTEN den hvide DVI-ledning ELLER den blå VGA-ledning (brug IKKE begge ledninger til samme computer)
Liitä näyttö käyttämällä JOKO valkoista DVI-kaapelia TAI sinistä VGA-kaapelia (ÄLÄ liitä molempia kaapeleita samaan tietokoneeseen)
Koble til skjermen med ENTEN den hvite DVI-kabelen ELLER den blå VGA-kabelen (IKKE koble begge kabler til samme datamaskin)
Anslut bildskärmen med ANTINGEN den vita DVI-kabeln ELLER den blå VGA-kabeln (anslut INTE BÅDA kablarna till samma dator)
DVI
VGA
OR
ELLER
TAI
ELLER
ELLER
Ïåðåä óñòàíîâêîé êîìïüþòåðà Dell™
è ðàáîòîé ñ íèì ïðî÷òèòå è
âûïîëíèòå èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè èç
.
Èíôîðìàöèîííîãî
ðóêîâîäñòâà ïî ïðîäóêòàì
ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
:
ÈËÈ
OR
ELLER
TAI
ELLER
ELLER
ÈËÈ
Ïîäêëþ÷èòå êëàâèàòóðó è ìûøü
Ïîäêëþ÷èòå êîìïüþòåð ê ñåòè (êàáåëü íå ïðèëàãàåòñÿ)
Ïîäêëþ÷èòå ìîäåì (òåëåôîííûé êàáåëü íå ïðèëàãàåòñÿ)
Ïîäêëþ÷èòå êàáåëè ïèòàíèÿ
Íàæìèòå êíîïêó ïèòàíèÿ
Ïðèêðåïèòå ñàìîêëåÿùèåñÿ ðåçèíîâûå íîæêè
Ïîäêëþ÷èòå ìîíèòîð ñ ïîìîùüþ ËÈÁÎ áåëîãî êàáåëÿ DVI, ËÈÁÎ ñèíåãî êàáåëÿ VGA (ÍÅ ïîäêëþ÷àéòå îáà êàáåëÿ îäíîâðåìåííî ê îäíîìó êîìïüþòåðó)
Õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìû
Äèñêîâîä êîìïàêò-äèñêîâ
èëè äèñêîâîä DVD
Äîïîëíèòåëüíûé äèñêîâîä
ãèáêèõ äèñêîâ èëè
äîïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ
íîñèòåëåé èíôîðìàöèè
Àóäèîðàçúåìû
àçúåì äëÿ íàóøíèêîâ
àçúåìû USB 2.0
Ðàçúåìû øèíû IEEE 1394
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ð
Ð
Sample