Samsung 172W user manual download (Page 21 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 40
Sjekkliste
Spørsmål og svar
Selvtestfunksjon
Før du ringer etter service, bør du lese informasjonen i dette avsnittet for å se om du kan
løse problemene selv. Hvis du trenger hjelp, ringer du telefonnummeret på garantikortet,
telefonnummeret i informasjonsavsnittet eller kontakter forhandleren.
Symptom
Sjekkliste
Løsninger
Ingen bilder på
skjermen. Jeg kan
ikke slå på
skjermen.
Er strømmen riktig tilkoblet?
Kontroller strømkabelens tilkobling
og strømforsyningen.
Kan du se
"No Connection,
Check Signal Cable(ingen
tilkobling, sjekk signalkabel)"
på skjermen?
(Tilkoblet med D-sub-kabelen)
Kontroller om datamaskinen er riktig
tilkoblet.
(Tilkoblet med DVI-kabelen)
Hvis du fortsatt ser en (feil-)melding
på skjermen når skjermen er riktig
tilkoblet, bør du kontrollere om
skjermstatusen er satt til analog.
Trykk på Source-knappen (Kilde) for
å få skjermen til å dobbeltsjekke
inngangssignalkilden.
Hvis strømmen er på, starter du
datamaskinen på nytt for å vise
det første skjermbildet
(påloggingsskjermbildet).
Hvis det første skjermbildet
(pålogging) vises, starter du
datamaskinen på nytt i aktuell modus
(sikker modus for Windows
ME/2000/XP og endrer deretter
skjermkortets frekvens.
(Slå opp på
Forhåndsinnstilte
skjermmodi
). Merk: Hvis det første
skjermbildet (påloggingsskjermbildet)
ikke vises,
kontakter du et
servicesenter eller forhandleren din
.
Kan du se "
Video mode not
supported
" på skjermen?
Du får denne meldingen når signalet
fra skjermkortet overskrider den
maksimale oppløsningen og
frekvensen som skjermen kan
håndtere korrekt.
Juster den maksimale oppløsningen
og frekvensen som skjermen kan
håndtere korrekt.
Det finnes ingen bilder på
skjermen. Blinker
strømindikatoren på skjermen i
intervaller på 1 sekund?
Skjermen er i strømsparingsmodus.
Trykk en knapp på tastaturet eller
flytt musen for å aktivere skjermen
og gjenopprette bildet på skjermen.
Tilkoblet med DVI-kabelen?
Du kan få blank skjerm hvis du
starter opp systemet før du kobler til
DVI-kabelen eller kobler fra og
deretter kobler til igjen DVI-kabelen
mens systemet kjøres, fordi enkelte
typer grafikkort ikke sender ut
videosignaler. Koble til DVI-kabelen
og start deretter systemet på nytt.
Jeg kan ikke se
Visning på skjermen
(On-Screen Display)
Har du låst menyen On-Screen
Display (OSD) for å forhindre
endringer?
Lås opp OSD ved å trykke
menyknappen i minst 5 sekunder.
Sample
This manual is suitable for devices