Samsung 172V user manual download (Page 58 of 71)

Languages: Polish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 71
Parametry ogólne
System
oszcz
ę
dzania
energii
PowerSaver
Fabrycznie
ustawione tryby
wy
ś
wietlania
Monitor ten ma wbudowany system oszcz
ę
dzania energii zwany PowerSaver. System ten ogranicza
zu
ż
ycie energii, prze
łą
czaj
ą
c monitor po pewnym czasie nieu
ż
ywania na tryb o niskim poborze
mocy. Monitor automatycznie powraca do normalnej pracy po poruszeniu myszk
ą
komputera lub
naci
ś
ni
ę
ciu dowolnego klawisza klawiatury. Dla oszcz
ę
dno
ś
ci energii, nale
ż
y WY
ŁĄ
CZA
Ć
monitor,
kiedy nie jest w u
ż
yciu lub, kiedy odchodzi si
ę
od niego na d
ł
u
ż
szy czas.System oszcz
ę
dno
ś
ci
energii PowerSaver dzia
ł
a z kart
ą
video komputera zgodn
ą
ze standardem VESA DPMS. Aby
zainstalowa
ć
te funkcj
ę
, nale
ż
y u
ż
y
ć
posiadanego programu narz
ę
dziowego.
Stan
Normalna Praca
Tryb oszcz
ę
dzania
energii
(EPA/ENERGY2000)
Wy
łą
cznik zasilania
wy
łą
czony
Wska
ź
nik zasilania
Zielony
Migaj
ą
cy Zielony
Czarny
Pobór mocy
Poni
ż
ej 42.0W
Poni
ż
ej 2W
Poni
ż
ej 1W
Ten monitor jest zgodny ze standardem EPA E
NERGY
S
TAR
® oraz standardem
organizacji ENERGY2000, kiedy jest w u
ż
yciu z komputerem wyposa
ż
onym w
VESA DPMS. Jako uczestnik programu E
NERGY
S
TAR
®, firma SAMSUNG
o
ś
wiadcza,
ż
e produkt ten spe
ł
nia wymagania E
NERGY
S
TAR
® w zakresie
wykorzystania energii.
SyncMaster
173B
Sample
This manual is suitable for devices