Samsung 172V user manual download (Page 39 of 71)

Languages: Polish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 71
Dla przyk
ł
adu liczba pikseli TFT LCD tego monitora wynosi 3,932,160.s
Funcja Plug and Play
Ten monitor mo
ż
e by
ć
zainstalowany w ka
ż
dym systemie zgodnym ze standardem Plug & Play.
Monitor zostanie rozpoznany przez system, który zapewni optymalne warunki dzia
ł
ania i ustawienia
monitora. W wi
ę
kszo
ś
ci przypadków, instalacja monitora odbywa si
ę
automatycznie, chyba,
ż
e
u
ż
ytkownik zechce wybra
ć
w
ł
asne ustawienia.
Uwaga: Wygl
ą
d i parametry techniczne monitora mog
ą
ulec zmianie bez wcze
ś
niejszej
zapowiedzi.
Piksele
Dla tego produktu u
ż
yto panelu TFT LCD wytworzonego przy u
ż
yciu zaawansowanej technologii
ł
przewodnikowej o precyzji rz
ę
du 99,999%.. Jednak
ż
e piksele CZERWONY, ZIELONY,
NIEBIESKI I BIA
Ł
Y wydaj
ą
si
ę
czasem jaskrawe lub widoczne s
ą
czarne piksele. Nie wynika to ze
z
ł
ej jako
ś
ci monitora i nie powinno niepokoi
ć
u
ż
ytkownika.
Parametry
ogólne
System
oszcz
ę
dzania
energii PowerSaver
Fabrycznie
ustawione tryby
wy
ś
wietlania
SyncMaster
1
7
3V/172V
Sample
This manual is suitable for devices